FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

smjer:
ak.god:
2016/2017
semestar:
1. semestar

2016/2017

5ECTSa

Stručni

PITUP Sisak v1.2

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Statistika npp:46645

Engleski naziv

Statistics

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Sadržaj predavanja

 • Pojam i zadaća statistike.
  Predmet izučavanja statistike, definiranje statističke mase, faze rada statistike (prikupljanje, grupiranje, analiza).
 • Prikupljanje statističkih podataka i tabelarno prikazivanje.
  Prikupljanje (promatranje) s obzirom na obuhvat i vrijeme, prikazivanje statističkih podataka pomoću tabela (opće ili izvještajne i analitičke).
 • Grafičko prikazivanje.
  Površinski grafikoni, linijski grafikoni i kartogram, relativni brojevi (proporcija, relativan broj koordinacije, indeksni brojevi).
 • Grupiranje i formiranje statističkih nizova.
  Atributivni, geografski, redoslijedni, vremenski i numerički nizovi.
 • Karakteristike distribucije.
  Srednje vrijednosti, mjere disperzije, mjere asimetrije, mjera zaobljenosti, aritmetička sredina, medijan, donji kvartil, gornji kvartil, mod, harmonijska sredina, aritmetička sredina, srednja vrijednost relativnih brojeva.
 • Mjere disperzije, asimetrije i zaobljenosti.
  Raspon varijacije, interkvartil, varijanca, standardna devijacija, koeficijent varijacije, koeficijent kvartilne devijacije, standardizirano obilježje, Pearsonov koficijent asimetrije, Bowleyjev koficijent asimetrije, alfa tri, alfa četiri, pomoćni momenti distribucije.
 • Vremenski nizovi.
  Intervalni i trenutačni vremenski nizovi. Grafičko prikazivanje i uspoređivanje vremenskih nizova.
 • Indeksi.
  Skupni indeksi, indeks vrijednosti, indeks količine, indeks cijene, indeksi stalne baze, indeksi promjenjive baze, grafičko prikazivanje individualnih indeksa.
 • Srednje statičke vrijednosti vremenskih nizova.
  Aritmetička sredina, kronološka sredina, geometrijska sredina.
 • Srednje dinamičke vrijednosti vremenskih nizova.
  Linearni trend, krivolinijski trendovi, metoda pomičnih prosjeka, sezonske pojave.
 • Regresija i korelacija.
  Jednostavna linearna regresija, jednostavna linearna korelacija, korelacija ranga.
 • Teorijske distribucije.
  Binomna distribucija, Poissonova distribucija, normalna (Gaussova) distribucija, Studentova distribucija, F-distribucija i Hikvadrat distribucija.
 • Procjena nepoznatih karakteristika osnovnog skupa.
  Osnovni skup i uzorak, procjena aritmetičke sredine osnovnog skupa, procjena totala osnovnog skupa, procjena proporcije osnovnog skupa.
 • Testiranje hipoteza o nepoznatim karakteristikama osnovnog skupa.
  Testiranje hipoteze o nepoznatoj aritmetičkoj sredini osnovnog skupa, testiranje hipoteze o razlici aritmetičkih sredina dvaju osnovnih skupova, testiranje hipoteze o nepoznatoj proporciji osnovnog skupa, testiranje hipoteze o razlici proporcija dvaju osnovnih skupova.
 • Hi-kvadrat test i testiranje hipoteza o nepoznatim koeficijentima regresije i korelacije.
  Hi-kvadrat test, testiranje hipoteze o nepoznatom koeficijentu korelacije osnovnog skupa, testiranje hipoteze o nepoznatom koeficijentu regresije osnovnog skupa.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Analiza numeričkih statističkih nizova.
  Upoznavanje s alatom deskriptivne statistike u EXCEL-u. Generiranje slučajnih brojeva korištenjem uniformne i normalne distribucije i analiza karakteristika distribucije dobivenih alatom deskriptivne statistike. Korištenje EXCEL-a kao tabličnog kalkulatora za računanje srednjih vrijednosti, mjera disperzije i mjera asimetrije numeričkih statističkih nizova grupiranih u razrede. Grafički prikazi numeričkih statističkih nizova.
 • Analiza vremenskih statističkih nizova.
  Računanje jednadžbi linearnog trenda, krivolinijskih trendova te eksponencijalnog trenda korištenjem formula i ugrađenih funkcija EXCEL-a. Izračunavanje mjera reprezentativnosti i predviđanja. Računanje jednadžbi regresijskih pravaca i izračunavanje koeficijenta korelacije korištenjem formula i ugrađenih funkcija. Grafičko prikazivanje vremenskih nizova, trendova i regresijskih pravaca.
 • Provjera znanja rješavanjem praktičnog zadatka.

Osnovna literatura

 • Kero, K.; Bojanić-Glavica, B. Statistika u primjerima. Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2003.
 • Šošić, I.; Serdar, V. Uvod u statistiku. Školska knjiga, Zagreb,1992.

Dopunska literatura

 • Kero, K.; Bojanić-Glavica, B. Statistički modeli i metode (odabrana poglavlja). Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2003.
 • Spegel, M.R.; Schiller, J.; Srinivasan, R.A. Probability and Statistics. Schaum’s Outline |Series, McGraw-Hill, 2000.
 • Šošić, I. Zbirka zadataka iz statistike. Ekonomski fakultet, Zagreb, 1998.
 • Vranić, V. Vjerojatnost i statistika. Tehnička knjiga, Zagreb, 1970.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dobša Jasminka Laboratorijske vježbe 1 5 3
Kero Krsto Predavanje 3 5 1
Seminar 2 5 1
Nema definiranih ispitnih rokova

Statistika - Redovni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji90
Rad na laboratorijskim vježbama5
Redoviti dolasci na nastavu5
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 90 +
2. kolokvij + 100.0 90 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. kolokvij 45 8 Rješavanje zadataka, interpretacije rezultata, pitanja otvorenog tipa kojima se provjerava razumijevanje gradiva. Jedan od kolokvija može se ponavljati na prvom ispitnom roku u veljači.
2. kolokvij 45 8 Rješavanje zadataka, interpretacije rezultata, pitanja otvorenog tipa kojima se provjerava razumijevanje gradiva. Jedan od kolokvija može se ponavljati na prvom ispitnom roku u veljači.
Rad na laboratorijskim vježbama 5 0 Praćenje rada na laboratorijskim vježbama.
Redoviti dolasci na predavanja 2 Dozvoljena su 3 izostanka. Prisustvo s provjerava povremeno.
Redoviti dolasci na seminarsku nastvu 3 Dozvoljena su 2 izostanka. Dolasci se kontinuirano evidentiraju.


U graničnim slučajevima moguće je odgovarati za višu ocjenu.

Statistika - Izvanredni studenti

Studij: PITUP
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji45
Provjere znanja45
Rad na laboratorijskim vježbama10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 50.0 50.0 90 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 90 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 0 Dozvoljena su 3 izostanka
Prisustvovanje na seminarima 0 0 Dozvoljena su 2 izostanka
1. kolokvij 20 Rješavanje zadataka.
2. kolokvij 25 Rješavanje zadataka.
1. provjera znanja 20 Pitanja otvorenog tipa kojima se provjerava teorijsko znanje i razumijevanje gradiva.
2. provjera znanja 25 Pitanja otvorenog tipa kojima se provjerava teorijsko znanje i razumijevanje gradiva.
Rad na laboratorijskim vježbama 10 Praćenje rada na vježbama.


Ako student putem kolokvija sakupi više od 50% od maksimalnog broja bodova , onda je oslobođen pismenog dijela ispita. Ako student sakupi na provjerama znanja više od 50% od maksimalnog broja bodova, onda je oslobođen usmenog ispita. 

Studenti mogu polagati ispit i u okviru redovnih ispitnih rokova. U tom se slučaju ispit polaže putem pismenog i usmenog dijela. Student pristupa usmenom dijlu ispit uz uvjet da je položio pismeni dio.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh