FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
2. semestar

2014/2015

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Poslovni njemački jezik 1 npp:128646

Engleski naziv

Business German 1

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Cilj kolegija

Cilj predmeta je osposobiti studente da steknu sposobnost pismenog i usmenog komuniciranja na njemačkom jeziku u okviru stručnih sadržaja predviđenih za poslovni obrazovni profil; da usvoje osnovni stručni leksik iz područja kao što su organizacija poduzeća, zapošljavanje, poslovna etika, poslovni kontakti, interkulturalne razlike u poslovnom svijetu, poslovno dopisivanje. Studenti će biti sposobni razviti osnovne komunikacijske vještine i primijeniti ih u poslovnim situacijama (pisanje bilježaka, vođenje dijaloga, verbalizacija dijagrama). U sklopu predmeta studenti će se osposobiti za pismeno i usmeno referiranje o stručnom tekstu te razviti sposobnost brzog i točnog pismenog i usmenog prevođenja stručnih sadržaja sa stranog jezika i na strani jezik te ovladati komunikacijskim vještinama potrebnim za praćenje tijeka stručnih skupova koji se održavaju na njemačkom jeziku.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Aktivno sudjelovati u raspravama unutar poznatih situacija vezanih uz struku obrazlažući i braneći svoja stajališta
 • Jasno i podrobno govoriti o mnogim temama vezanim uz područje stručnog interesa, logično strukturirati usmeni prikaz na zadanu temu u obliku samostalno ili timski izrađene prezentacije
 • Komunicirati dovoljno tečno i neusiljeno što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom
 • Napisati jasan, gramatički korektan tekst o velikom broju tema iz područja struke, napisati sastav ili izvještaj prenoseći informaciju ili navodeći razloge za ili protiv određenog stajališta
 • Napisati osobna i poslovna pisma, životopis, zamolbe
 • Objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke raznih pristupa
 • Prepoznati stilske osobitosti te ih primijeniti u sastavljanu poslovnih dopisa, sastava ili izvještaja
 • Razumjeti i primijeniti temeljne pojmove iz užeg područja struke
 • Razvijati sposobnosti kritičkog odabira tekstova u tiskanom ili elektroničkom obliku, razlikovati različite komunikacijske registre
 • Razvijati strategije potrebne za sudjelovanje u neposrednim interaktivnim komunikacijskim situacijama vezanim uz struku i primijeniti ih u različitim komunikacijskim situacijama u govoru i pisanju

Ishodi učenja programa

 • Demonstrirati sposobnost pregovaranja i komuniciranja uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuDemonstrirati sposobnost pregovaranja i komuniciranja uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku
 • Pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jezikuPratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku
 • Pripremiti i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici te kritički evaluirati prezentirane stručne temePripremiti i prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici te kritički evaluirati prezentirane stručne teme
 • Sudjelovati u timskom raduSudjelovati u timskom radu

Sadržaj predavanja

 • Osobitosti njemačkog poslovnog jezika kao jezika struke (2 sata)
  Proučavanje leksika iz područja marketinga, međunarodne trgovine, računovodstva, financija, bankarstva. Dinamičnost razvoja poslovnog jezika. Tendencije u pojavi novih riječi i novih značenja u različitim područjima poslovanja. Tvorbene i stilističke osobitosti poslovnog njemačkog jezika. Semantičke skupine unutar poslovnog nazivlja. Upotreba kratica i akronima. Tipični frazeološki izrazi. Važniji poslovni rječnici na njemačkom jeziku. Korištenje jednojezičnog rječnika.
 • Vanjska i unutarnja trgovina, ugovaranje uvoznih i izvoznih poslova (2 sata)
  Organizacija vanjske trgovine, međunarodni trgovački običaji i pravila, ugovori u vanjskotrgovinskom poslovanju, poslovna dokumentacija (faktura, teretnica, tovarni list).
 • Poduzeće i organizacijska struktura, upravljanje poduzećem (2 sata)
  Vrste organizacijskih struktura, gospodarske organizacije, trgovačka društva, obrt.
 • Poslovni procesi i poslovne funkcije (2 sata)
  Istraživanje i razvoj, nabava, proizvodnja, prodaja, financije, računovodstvo.
 • Računovodstvo i financije (2 sata)
  Imovina i izvori imovine poduzeća (kratkotrajna i dugotrajna imovina), temeljna financijska izvješća (bilanca poduzeća, račun dobiti i gubitka).
 • Prodajna komunikacija, osnove komunikacije u promociji i marketingu (2 sata)
  Ciljevi komunikacije, komunikacijski proces, publicitet i odnosi s javnošću, unapređenje prodaje, osobna prodaja, direktni marketing, međunarodni marketing.
 • Uspostavljanje poslovnih kontakata i dogovaranje suradnje (2 sata)
  Poslovni razgovori i telefoniranje. Norme i pravila ponašanja.
 • Poslovno dopisivanje (2 sata)
  Primjena novih tehnologija u poslovnom dopisivanju. Online-Bewerbung, Bewerbungsmappe, inicijativna molba za posao (Initiativ-Bewerbung), automatizacija poslovnih komunikacija, obrada teksta.
 • Pisanje izvještaja, sažetaka na njemačkom jeziku (2 sata)
  Sadržajna analiza izvornog teksta, kritička analiza sažetka i skupna dorada predložene verzije.
 • Pisanje životopisa (2 sata)
  Tabelarni životopis, životopis u slobodnom obliku i europski oblik životopisa.
 • Vođenje sastanaka (2 sata)
  Sudjelovanje na sastanku, izrada dnevnog reda, vođenje zapisnika.
 • Interkulturalne razlike u poslovnom svijetu (2 sata)
  Procjena kulture u određenom socijalnom okruženju. Eksplicitna i implicitna pravila u interkulturalnoj komunikaciji.Činitelji kompetencije u interkulturalnoj komunikaciji.
 • Upravljanje organizacijom (2 sata)
  Menadžment kao sinteza upravljanja i vođenja. Ciljevi poslovnog sustava i menadžerske odluke. Dioničko društvo, nadzorni odbor, uprava.
 • Organizacijska kultura (2 sata)
  Činitelj uspješnosti i učinkovitosti poslovnog sustava. Etičke sastavnice organizacijske kulture. Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija na organizacijsku kulturu.
 • Osobitosti vokabulara, gramatičkih i komunikacijskih struktura njemačkog poslovnog jezika (2 sata)
  Prevođenje stručnog teksta na hrvatski jezik. Analiza izvornog teksta. Semantičko i formalno raščlanjivanje pojedinih gramatičkih konstrukcija i frazeoloških izraza. Traženje najprikladnijih hrvatskih ekvivalenata.

Osnovna literatura

 • Šimunić, V., Deutsche Geschäftskorrespondenz und Bürokommunikation, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 • Medić, I., Kleine deutsche Grammatik, Školska knjiga, Zagreb, 2004.

Dopunska literatura

 • Jakić, B., Hurm, A., Hrvatsko-njemački rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 • Uroić, M., Hurm, A., Njemačko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 • Izbor tekstova iz znanstveno-stručnih publikacija na njemačkom jeziku.
 • Šimunić, V., Divjak Z., Deutsch für Informatiker, Informator, Zagreb, 1992.
 • Rodek S, Kosanović H. Njemačko-hrvatski poslovni rječnik, Masmedia, Zagreb, 2004.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Šimunić Vesna Predavanje 15 2 1
Vježbe (jezici, tzk) 15 1 1
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh