FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
2. semestar

2018/2019

7ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Organizacija i menadžment npp:128644

Engleski naziv

Organization and Management

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Temeljni cilj kolegija jest naučiti studente kako uspostaviti cjeloviti sustav organiziranja i poslovođenja u različitim organizacijama. Studenti moraju razumjeti značenje cjelovitog rješavanja takovog sustava. Cilj je da studenti poznaju i primjenjuju metode i standarde za uspostavu organizacije i menadžmenta.

Nastava

Predavanje
45sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati i prepoznati organizacijsku kulturu u svakoj organizaciji.
 • Definirati menadžment i organizirati menadžerske funkcije.
 • Definirati organizacijske promjene i organizacijski razvoj.
 • Identificirati činitelje oblikovanja organizacije.
 • Organizirati društveno odgovorno ponašanje i poslovanje u svakoj organizaciji.
 • Prepoznati organizacijsku strukturu i odabrati organizacijski dizajn.
 • Primijeniti proces organiziranja.
 • Razumjeti važnost, ulogu, načela i metode organizacije.

Ishodi učenja programa

 • Analizirati utjecaj vanjskog okruženja na poslovanjeAnalizirati utjecaj vanjskog okruženja na poslovanje
 • Identificirati razlike između poduzetnika i menadžeraIdentificirati razlike između poduzetnika i menadžera
 • Organizirati i voditi pothvate s profitnim ili društvenim ciljevimaOrganizirati i voditi pothvate s profitnim ili društvenim ciljevima
 • Preuzeti etičku i društvenu odgovornost u svakodnevnoj poslovnoj praksiPreuzeti etičku i društvenu odgovornost u svakodnevnoj poslovnoj praksi

Sadržaj predavanja

 • Pojam i svrha organizacija i organiziranja
  Što je organizacija i zašto je važna. Organizacija rada. Načela i metode organizacije.
 • Vrste organizacija prema procesu organiziranja
  Potpuna i djelomična organizacija. Individualna i shematska organizacija. Centralizacija i decentralizacija.
 • Činitelji oblikovanja organizacije
  Pretežito unutarnji činitelji; ciljevi i strategija, veličina, lokacija, proizvod ili usluga, ljudski potencijali. Pretežito vanjski činitelji oblikovanja organizacije; institucionalni uvjeti, integracijski procesi, tržište i razvoj znanosti.
 • Proces organiziranja
  Ključni procesi organizacije i organiziranja. Sadržaj procesa organiziranja. Organizacijska struktura. Formalna i neformalna organizacijska struktura. Diferencijacija i integracija kao osnove procesa organiziranja. Lanac zapovijedanja i raspon kontrole. Visoka i niska organizacijska struktura. Vertikalna i horizontalna koordinacija
 • Dizajniranje organizacije
  Što je organizacijski dizajn. Departmentalizacija i načela departmentalizacije. Klasični i suvremeni organizacijski dizajn. Kontingencijski pristup organizacijskom dizajnu. Vrste organizacijske strukture. Najvažnije razlike u organizaciji velikih i malih organizacija (poduzeća, institucija).
 • Organizacijske promjene
  Definicija organizacijskih promjena. Proces organizacijskih promjena. Zašto se organizacije mijenjaju. Sukobi i stres u organizaciji. Uspješnost organizacijskih promjena.
 • Organizacijski razvoj
  Definicija i karakteristike organizacijskog razvoja. Razlika između organizacijskog razvoja i organizacijskih promjena. Svrsishodnost organizacijskog razvoja. Savjetnici za organizacijski razvoj.
 • Organizacijska kultura
  Definicija i važnost organizacijske kulture. Karakteristike i razine organizacijske kulture. Scholzova i Handyeva tipologija organizacijske kulture. Formiranje i održavanje organizacijske kulture.
 • Organizacija odlučivanja i menadžmenta
  Odnos upravljačkih i izvršnih menadžerskih tijela u organizaciji. Upravni odbor. Nadzorni odbor.
 • Određenje menadžmenta
  Pojam i zadaća menadžmenta. Vještine menadžera. Uspješni i neuspješni menadžer. Menadžerske razine i potrebna znanja menadžera. Odnos rutinskih i nerutinskih odluka obzirom na menadžerske razine.
 • Teorije menadžmenta
  Nastanak i razvoj glavnih teorijskih pristupa menadžmentu. Strukturalne teorije i teorije znanstvenog menadžmenta. Administrativne i biheviorističke teorije menadžmenta. Sustavska i situacijska teorija menadžmenta.
 • Menadžerske funkcije
  Planiranje. Organiziranje. Vođenja. Motiviranje. Upravljanje ljudskim potencijalima. Kontroliranje.
 • Društvena odgovornost organizacija
  Dawisov model korporacijske društvene odgovornosti. Različiti stavovi prema društvenoj odgovornosti. Utvrđivanje postojanja društvene odgovornosti. Društveno odgovorne aktivnosti i funkcije upravljanja. Kako društvo može pomoći tvrtki da ispuni društvene obaveze.

Osnovna literatura

 • Sikavica, P. Organizacija, Zagreb, Školska knjiga, 2011
 • Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F. i Pološki Vokić, N. Temelji menadžmenta, Zagreb, Školska knjiga, 2008

Dopunska literatura

 • Samuel.C. Certo, S. Trevis Certo: Moderni menadžment 10. Izdanje, Mate, Zagreb, 2008.
 • Peter G.Northouse, Vodstvo teorija i praksa, četvrto izdanje, Mate, Zagreb, 2010.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Malbašić Ivan Predavanje 15 3 2
Posarić Nikolina Seminar 15 2 2
Žajdela Hrustek Nikolina Seminar 15 2 2
Nema definiranih ispitnih rokova

Organizacija i menadžment - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje na predavanjima0
Prisustvovanje na seminarima0
Aktivnost na predavanjima2
Aktivnost na seminarima3
Timski projektni zadatak10
Seminarski rad (pisani rad + prezentacija)15
Kolokviji (2)70
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


 

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA (kumulativno):

 • najmanje 25 bodova (ukupno) iz svih aktivnosti
 • najmanje 5 bodova iz seminarskog rada
 • najmanje 3 boda iz timskog projektnog zadatka
 • ne više od dva izostanka sa seminarske nastave 

 

UVJETI ZA POLAGANJE ISPITA PREKO KONTINIRANOG PRAĆENJA (kumulativno):

 • ostvariti pravo na potpis
 • najmanje 50 bodova (ukupno) iz svih aktivnosti
 • najmanje 12 bodova (ukupno) iz timskog projektnog zadatka i seminarskog rada
 • najmanje 35 bodova (ukupno) iz provjere znanja na kolokvijima, pri čemu je iz svakog pojedinačnog kolokvija potrebno ostvariti najmanje 14 bodova
 • ne više od jedan izostanak s predavanja

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 45 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 Na predavanjima se pet puta nasumično (bez prethodne najave) obavlja provjera prisustvovanja. Dolasci na predavanja nisu obvezni. Međutim, student može izostati najviše jedanput od ukupnog broja provjere dolazaka, u protivnom gubi pravo na stjecanje ocjene kroz kontinuirano praćenje.
Prisustvovanje na seminarima 0 Na seminarima se svaki put obavlja provjera prisustvovanja, a za dobivanje potpisa dopuštena su najviše dva izostanka. Ako student izostane više od dva puta od ukupnog broja prozivki, nema pravo na potpis. Dolasci na seminare su obvezni, pa nema mogućnosti nadoknade.
Aktivnost na predavanjima 2 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na nastavi, prezentirati na nastavi posebna rješenja pojedinih zadataka i sl.
Aktivnost na seminarima 3 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na nastavi, prezentirati na nastavi posebna rješenja pojedinih zadataka i sl.
Timski projektni zadatak 10 3 Tijekom semestra studenti će biti raspoređeni u timove, te će svaki tim dobiti svoj zadatak koji će izrađivati i prezentirati tijekom semestra prema dobivenim uputama. 3 Nadoknada nije predviđena. Uvjet za potpis je ostvarivanje najmanje 3 boda iz timskog projektnog zadatka.
Seminarski rad (pisani rad i prezentacija) 15 5 Student dobije temu seminarskog rada na nastavi. Seminarski rad treba izraditi kao prezentaciju u PowerPointu i prezentirati na seminarskoj nastavi u dogovorenom terminu te zajedno s cjelovitim tekstom rada, pisanim u Wordu, predati na sustav za e-učenje (Moodle) najkasnije 48 sati uoči termina prezentacije. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te uz gubitak prava na potpis povlači i disciplinsku odgovornost studenta (prijavu Stegovnom sudu Fakulteta). Iznimno, umjesto seminarskog rada student može odraditi i neki drugi zadatak, u dogovoru s predmetnim nastavnikom. 5 Student može u opravdanim slučajevima (u prethodnom dogovoru s nastavnikom) naknadno obraditi temu i prezentirati rad. Uvjet za potpis je ostvarivanje najmanje 5 bodova iz seminarskog rada.
Kolokviji (2) 70 Pismeni ispit/kolokvij provodi se dva puta tijekom semestra, prema planu izvođenja kolokvija. Ukupan broj bodova ostvarenih putem oba kolokvija je 70 (na svakom kolokviju moguće je ostvariti 35 bodova). Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.

Prvi kolokvij provodi se u obliku pismene provjere. Na drugom kolokviju ponavlja se 20% gradiva prethodnog kolokvija, i mogu mu pristupiti samo oni studenti koji su na prvom kolokviju ostvarili najmanje 14 bodova. Drugi kolokvij provodi se u obliku pismene provjere za sve studente koji imaju pravo pristupa, a predmetni nastavnik zadržava pravo da naknadno i usmeno ispita 50% studenata koji su na oba kolokvija ukupno ostvarili najmanje bodova, te da sukladno usmenoj provjeri korigira ukupnu ocjenu na više ili na niže.

Svaki oblik ili pokušaj prepisivanja za vrijeme provjere znanja strogo je zabranjen te uz gubitak prava na potpis povlači i disciplinsku odgovornost studenta (prijavu Stegovnom sudu Fakulteta).
Nema nadoknade niti ponavljanja kolokvija.

Studentima koji su iz svakog pojedinačnog kolokvija ostvarili najmanje 14 bodova, no koji istovremeno nisu iz oba kolokvija ukupno ostvarili barem 35 bodova, bit će omogućena dodatna usmena provjera o kojoj će ovisiti prolazak na roku za kontinuirano praćenje, uz uvjet da su redovito dolazili na nastavu i da su uredno odradili ostale obveze na kolegiju.


Okvirno vrednovanje seminarskog rada:

ElementBroj bodova
Usklađenost sadržaja s naslovom seminarskog rada i opća ocjena cijelog rada.7
Poštivanje zahtjeva za oblikovanje teksta i propisanog načina citiranja literature u skladu s Pravilnikom o završnom radu na FOI-ju.2
Način prezentiranja (pripremljeno izlaganje, obraćanje publici, prezentiranje bez sjedenja pred monitorom i isključivog čitanja sadržaja s vlastitih bilježaka).3
Dopuna teoretske obrade teme prikladnim primjerima i poticanje kolega na diskusiju.2
Prikladno uređenje slajdova (logičko povezivanje, korištenje grafičkih prikaza, izbjegavanje previše teksta na slajdu, navođenje izvora grafikona, tabela i slika, navođenje korištene literature).1
UKUPNO:15


NAPOMENA 1: Student koji neopravdano izostane i ne prezentira svoj seminar u zadano vrijeme ne može nadoknaditi seminarsku aktivnost, tj. ostvaruje nula (0) bodova iz seminara te gubi pravo na potpis!

NAPOMENA 2: Temu seminarskog rada studentu dodjeljuje ili na prijedlog studenta odobrava predmetni nastavnik koji izvodi seminarsku nastavu. Teme seminarskog rada slijede nastavni program u aplikativnom smislu. Student u radu razrađuje odabranu temu ili zastupa određenu ideju, tvrdnju ili koncept koju objašnjava argumentima koji je podržavaju. Pri tome primjena teorije na konkretnom primjeru iz prakse treba predstavljati pretežiti dio rada. U radu treba pisati o onome što je zadano kao tema, a ne okolišati niti prelaziti na druge teme. Treba upotrijebiti jasno oblikovane argumente unutar teme. Poželjan je i kritički osvrt prema drugim mogućim argumentima s kojima se student ne slaže. U seminarskom radu student treba pokazati da dobro poznaje temu o kojoj piše, da poznaje gradivo obrađeno u okviru kolegija i zna ga koristiti u zastupanju svog stava, da prati i vrednuje analize publicirane u medijima (novine, internet izvori) te pokazati da zna pisati akademskim stilom. Studenti imaju punu slobodu zaključivanja te vrednovanje seminarskog rada ne ovisi o tome slaže li se ocjenjivač sa zaključkom autora ukoliko su navedeni zaključci dobro formulirani, objašnjeni i obranjeni argumentima. Ispitna literatura je pomoć pri formuliranju vlastitih argumenata, a ne služi tome da je se samo reproducira (preuzima) u seminarskom radu.

NAPOMENA 3: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora, smatra se plagijatom i nije etično niti je dopušteno. Reference se pišu u zagradama, uz navođenje autora, godine izdanja i broja stranice s koje je preuzet tekst. Svi izvori referencirani u tekstu rada moraju biti na kraju rada u popisu literature, a istovremeno ništa što nije spomenuto u radu ne može biti u završnom popisu literature. Svaka slika, grafikon ili tablica koja se koristi u seminarskom radu, a nije samostalno izrađena, mora imati naveden izvor. Nepoštivanje ovih pravila za sobom povlači disciplinsku odgovornost, odnosno prijavu Stegovnom sudu Fakulteta. Za dodatne upute student može koristiti predložak za pisanje završnog rada dostupan na stranicama knjižnice FOI-ja, ili kontaktirati nastavnika.

Organizacija i menadžment - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2018/2019

Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od tri različita modela praćenja:
 

 • Model A (obavezno prisustvovanje seminarskoj nastavi + seminarski rad + timski projektni zadatak + kolokviji): dolasci na seminarsku nastavu su obavezni, te se praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovne studente. Izvanredni studenti obavezni su sudjelovati u izradi seminarskog rada i timskog projektnog zadatka, te svih aktivnosti u okviru nastave kao ispunjenje uvjeta za izlazak na ispit. Za sve ostale detalje → vidi model praćenja za redovne studente!
 • Model B (obavezne konzultacije + seminarski rad + dodatni zadatak + kolokviji): za ovaj model obvezna je prijava predmetnom nastavniku (na redovitim konzultacijama ili putem e-maila) u roku od 21 dan od početka nastave. Studenti su obvezni izraditi seminarski rad na temu koja se dogovara s predmetnim nastavnikom, a seminarski rad sastoji se od pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu, izrade PowerPoint prezentacije na tu temu i prezentiranja obrađene teme na nastavi ili konzultacijama. Studenti će temu seminarskog rada odabrati u dogovoru s predmetnim nastavnikom, a izrađen seminarski rad (Word i PowerPoint datoteke) će na sustav za e-učenje (Moodle) predati najkasnije dva tjedna prije roka za kontinuirano praćenje. Uz izradu seminarskog rada studenti su dužni izraditi i dodatni zadatak koji pokriva gradivo i način rada na seminarskoj nastavi (izrada praktičnog primjera, individualne ili grupne vježbe, kritički prikaz knjige ili članka vezano uz područje kolegija i sl.), o čemu se dogovaraju s predmetnim nastavnikom na individualnim konzultacijama. Ovaj model praćenja omogućava izvanrednim studentima polaganje ispita preko kolokvija u zajedničkim terminima s redovnim studentima.
 • Model C (seminarski rad + pismeni i usmeni ispit): studenti su obvezni izraditi seminarski rad na temu koja se dogovara s predmetnim nastavnikom. Izrada seminarskog rada sastoji se od pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu, izrade PowerPoint prezentacije na tu temu i prezentiranja teme na konzultacijama. Studenti će temu seminarskog rada odabrati u dogovoru s nastavnikom, a izrađen seminarski rad (Word i PowerPoint datoteke) će na sustav za e-učenje (Moodle) predati najkasnije tri tjedna prije ispitnog roka koji prijavljuju. Ovaj model propisuje minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi pristupio pismenom, a potom i usmenom dijelu ispita: izrađen seminarski rad u dogovoru s predmetnim nastavnikom i prezentiran u terminu konzultacija.

 

* Izvanredni studenti koji se odluče za Model A trebaju predati seminarski rad u sustav za e-učenje najmanje 14 dana prije termina pisanja 1. kolokvija, a studenti koji se odluče za Model B uz seminarski rad trebaju predmetnom nastavniku na e-mail poslati i dodatni zadatak.


Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi5
Timski projektni zadatak10
Seminarski rad15
Kolokviji (2)70
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Seminarski rad15
Dodatni zadatak15
Kolokviji (2)70
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh