FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
2. semestar

2018/2019

6ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.1

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Poslovna informatika npp:128639

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Cilj kolegija

Upoznavanje studenata s osnovnim elementima informacijskog sustava te primjenom tih sustava u poslovnoj praksi. Upoznavanje s računalom kao temeljnim i nezaobilaznim dijelom današnjih informacijskih sustava, kao i suvremenom informacijsko komunikacijskom tehnologijom (ICT) kao pretpostavkom za postojanje današnjih informacijskih sustava. Ujednačavanje znanja svih studenata koja su različita i po sadržaju i po pristupu kako bi mogli s razumijevanjem pratiti kolegije koji se oslanjaju na primjenu informacijskih sustava i pripadajućeg ICT-a u različitim područjima poslovanja.

Nastava

Predavanje
45sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analiza i prepoznavanje mogućeg područja primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u okviru temeljnih funkcionalnih cjelina poslovnog sustava.
 • Analizirati globalnu i lokalnu poslovnu okolinu primjenom ICT.
 • Koristiti informatička znanja u provođenju poslovnih procesa.
 • Koristiti suvremenu informacijsku tehnologiju u pristupu informacijama potrebnim za donošenje poslovnih odluka u promjenjivoj okolini.
 • Pokazati informatičku pismenost te sposobnost učinkovitog komuniciranja u poslovnoj situaciji – naglaskom na primjenu ICT.
 • Poznavanje i primjenu računalne tehnologije kao sredstva ubrzavanja realizacije procesa ili kao sredstva koje omogućava postojanje suvremenih organizacijskih oblika i potpora optimiranju procesa.
 • Prepoznati prijetnje informacijskom sustavu te izabrati mjere za smanjenje rizika na razini gotovih programskih rješenja.
 • Primijeniti u praksi koncepte rada s alatima za oblikovanje teksta i slike, tablično izračunavanje te prezentacije sadržaja u on-line okruženju
 • Razumijevanje pojma informacijsko komunikacijske tehnologije, namjena i mogućnosti primjene u poslovanju te mogućnost odabira komponenti računala za pojedina područja primjene.
 • Razumjeti osnovne koncepte i tehnike poduzetničkog djelovanja kroz analizu poslovnih funkcija, procesa i aktivnosti kao podloga za primjenu programskih rješenja
 • Shvatiti značenje i vezu računalnog sustava, programske potpore i funkcija poslovnih sustava
 • Sinteza i prezentacije analize slučaja mogućeg načina primjene informacijsko komunikacijske tehnologije ili odabira pojedinih komponenti za različite zahtjeve.

Ishodi učenja programa

 • Pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jezikuPratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku
 • Primijeniti informatička znanja i koristiti suvremenu informacijsku tehnologiju u pristupu informacijama, korištenju poslovnih aplikacija i provođenju poslovnih procesaPrimijeniti informatička znanja i koristiti suvremenu informacijsku tehnologiju u pristupu informacijama, korištenju poslovnih aplikacija i provođenju poslovnih procesa
 • Primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na višim razinama studijaPrimijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na višim razinama studija
 • Sudjelovati u timskom raduSudjelovati u timskom radu

Sadržaj predavanja

 • Uvod u predmet
  objašnjenje metode rada na kolegiju, predstavljanje modela praćenja s pravilima rada na kolegiju, pregled tema za seminarske radove te načina ostavljanja radova u korisničkom okruženju. 1 sat
 • Podatkovno opisivanje realnih sustava
  Povijesni razvoj komunikacije i prijenosa spoznaje među subjektima u komuniciraju, pojam i uloga komunikacijskog sustava u opisu realnih sustava; komunikacijski sustav kao podloga izgradnje informacijskog sustava. Zavisnost i razvoj materijalnih nositelja podataka u odnosu na razvoj komunikacijskog sustava, informacijskog sustava i načina obrade podataka sve do pojave računala. Pojam podatka, informacije te materijalizacija zapisa na nosiocima podatkovnog sadržaja. Strukturirani zapis podataka. 2 sata
 • Odnos informacijskog i poslovnog sustava
  Pojam informacijskog sustava. Elementi informacijskog sustava; materijalna potpora, programska potpora, organizacija, ljudski resursi, mrežna infrastruktura i podatkovni sadržaj. Osnovne karakteristike poslovnih sustava u suvremenim uvjetima; veliki broj zasebnih dijelova, dinamičnost promjena, složenost odnosa i veza i sve veća prostorna raspršenost dijelova. Funkcije informacijskog sustava, cilj i razlozi izgradnje informacijskog sustava. Sustavni pristup u poimanju i opisu realnih sustava. 3 sata
 • Područja primjene informacijskog sustava
  Veza informacijskog i komunikacijskog sustava, povezanost i organizacijskog i informacijskog sustava, pretpostavke uvođenja i primjene informacijskog sustava. Primjeri upotrebe informacijskih sustava : e-bankarstvo, sustavi rezervacije karata, hotela, skladišno poslovanje... 3 sata
 • Poslovanje posredovano Internetom
  Pretpostavke suvremenog poslovanja, dislocirano poslovanje. Elektroničko poslovanje kao uvjet za suvremeno poslovanje, poslovanje tvrtke s tvrtkom (B2B), poslovanje tvrtke s krajnjim korisnikom (B2C), poslovanje krajnjeg korisnika s tvrtkom (C2B), poslovanje krajnjeg korisnika s krajnjim korisnikom (C2C). Primjena računala u kao uvjet potpore poslovnom odlučivanju i poslovnim procesima, te komuniciranju u organizaciji. 3 sata
 • Digitalna tehnologija i računalo
  Pojam digitalne tehnologije. Digitalni način zapisivanja podataka, kodiranje u radu računala, točke kodiranja u računalu, pojam bit, bajt strojna riječ. Osnovni elementi računalnog sustava, školsko računalo, ulazne jedinice, izlazne jedinice, središnja jedinica, vanjska memorija, radni spremnici, procesor, registri, sabirnice. 3 sata
 • Vanjska memorija računala
  Magnetski mediji, magnetska vrpca, čvrsti disk, disketa, tehnologija zapisa sadržaja, fizička organizacija zapisa sadržaja. Optička memorija, tehnologija i organizacija fizičkog zapisa, CD ROM, CD RW, DWD. Trajnost zapisa na pojedinim medijima. 3 sata
 • Ulazno-izlazni uređaji
  Monitor, vrste, princip rada, način realizacije točke (piksela), rezolucija, veličina monitora, brzina osvježavanja slike. Skener, vrste (ručni, stolni, protočni, posebne vrste), namjena, princip rada. Pisači, pisači s udarcem (opis i primjena, pisači bez udarca (termo, tintni, laserski), rasterska točka. 3 sata
 • Programska potpora računalnog sustava
  Pojam programskog proizvoda, programski sadržaji potrebni za rad računala, elementi sustavske programske podrške, pojam operacijskog sustava, zadaci i namjena operacijskih sustava, vrste operacijskih funkcije operacijskog sustava. Korisnička programska potpora, način razvoja korisničkih programa. 3 sata
 • Načini prikazivanja rezultata obrade
  Tekstualno prikazivanje sadržaja, uključivanje zvuka u opis i prikaz sadržaja, grafičko prikazivanje, multimedija u prikazu sadržaja. Pojam multimedije, multimedija kao tehnologija, multimedija kao komunikacijski fenomen, razvoj multimedijskih sustava komuniciranja, hipertekst i hipermedija za nelinearno kretanje sadržajem, informatičko poimanje multimedije, prividna stvarnost, elementi za izgradnju prividne stvarnosti. Tehnološki preduvjeti za primjenu multimedijskih sadržaja, računalni dodaci za doživljaj prividne stvarnosti kao realne pomoću osnovnih ljudskih osjetila. 3 sata
 • Sustavi za prijenos podataka
  Elementi sustava digitalnog komuniciranja, prijenos podataka u mreži računala, tehnološki aspekti mreže računala, potrebni elementi za izgradnju mreže računala, računala, komunikacijski kanali, komunikacijski adapteri, komunikacijski protokoli, operacijski sustav za upravljanje mrežom. Pojam Internet komunikacije, nastanak i razvitak Interneta, princip rada Interneta, obilježja Interneta, elementi i topologija Interneta, Internet servisi i njihova primjena u poslovanju. Internetski servisi, elektronička pošta, Web infrastruktura, područja primjene, daljnji razvoj Interneta. Uvjeti Internet poslovanja, razvoj i područja primjene. 3 sata
 • Uvod u sigurnost i zaštitu informacijskog sustava
  Pojam sigurnosti i zaštite informacijskog sustava, razlozi izgradnje sustava sigurnosti informacijskog sustava. Pojam računalnog kriminala, izvori i oblici prijetnji informacijskom sustavu. 6 sata Koraci u izgradnji sustava sigurnosti poslovnog informacijskog sustava, kao dio organizacijskog ustroja poslovnog subjekta. Potreba za certifikacijom prema normi ISO 27001. 3 sati Mjere za smanjivanje razine prijetnji i ranjivosti poslovnog sustava. Digitalni identitet, nositelji i način ostvarivanja. Privatnost u digitalnom okruženju. Elektronički potpis i način ostvarivanja. Pravni značaj digitalnog dokumenta, načini njegove pohrane. 6 sati

Sadržaj seminara/vježbi

 • Uvod
  Upoznavanje s tehničkim osobinama kabineta za praktični rad, tehničkom infrastrukturom Fakulteta i uvjetima korištenja, načinom rada i provjerom znanja. Praktične osnove rada u OS Windows - kreiranje i brisanje mapa, datoteka, prečica. Organizacija mapa i datoteka. Alati za arhiviranje i dearhiviranje datoteka i mapa. Rad u lokalnoj mreži - pregled dostupnih resursa, korištenje dijeljenih mapa. Pretraživanje resursa računala i lokalne mreže.
 • Tema 1: Primjena softvera opće namjene u poslovnom sustavu
  Obrada teksta (4 sata) OSNOVE RADA S APLIKACIJOM MS WORD Oblikovanje teksta (ujednačavanje znanja studenata) - znakovi, odlomci, Format Painter, tabulatori, okviri i sjenčanja, numerirane liste i natuknice, višestupčani dokument, izrada fusnota, ubacivanje posebnih znakova, ubacivanje okvira i objekata (slike, jednadžbe, dijagrami, ...). Rad s tablicama - izrada nove tablice, unos podataka i rad s tablicama, izmjena tablice, oblikovanje tablice, operacije nad tablicom (sortiranje tablica, računanje u tablicama – formule). NAPREDNO UREĐIVANJE TEKSTA Umetanje posebnih objekata u dokument - ubacivanje prekida i razdjeljivanje stranica, odvojeno formatiranje stranica (sekcije), numeriranje stranica, izrada zaglavlja i podnožja stranice. Uređivanje dokumenata korištenjam stilovima - korištenje stilova, kreiranje i izmjena stila, rad s galerijom stilova. Oblikovanje složenog dokumenta - kreiranje Internet poveznica, izrada tablice sadržaja (Table of Contents), izrada indeksa pojmova (Index), izrada popisa slika, jednadžbi, ... (Table of Figures). Tablični proračuni (4 sata) OSNOVE RADA S APLIKACIJOM MS EXCEL Osnove editiranja dokumenta - editiranje radne stranice (unos podataka, vrste podataka, unos brojeva, unos datuma i vremena, unos teksta, unos postotaka i novčanih veličina, promjena unesenih podataka), upravljanje datotekama (snimanje, brisanje, zaštita, pronalaženje), ubacivanje stupaca i redaka, različiti oblici kopiranja sadržaja ćelija, imenovanje ćelija. Oblikovanje tablica (unos podataka, formatiranje tablica – rubovi, pozadine, prijelomi, ...). Formatiranje stranice (margina, zaglavlja, podnožja), prilagodba za ispis (ispisivanje dokumenata, uređivanje izgleda stranice za ispis, pregled dokumenta prije ispisa). TABLIČNI PRORAČUNI Rad s formulama - operatori u formulama, adrese u formulama, vrste formula, unos formula, prikaz pogrešaka u formulama. Funkcije - naredba AutoSum, alat Function Wizard, kategorije funkcija, argumenti funkcija (adrese ćelija, konstante, povratne vrijednosti drugih funkcija). Relativno i apsolutno adresiranje - učinak kod kopiranja formula. Izrada grafikona - kreiranje grafikona, promjene podataka u grafikonu, formatiranje grafikona, tipovi grafikona. Cirkularna pisma (2 sata) Izrada masovnih sadržaja (mail merge) - pisma, omotnice, naljepnice. Izvori podataka za mail merge. Kolaborativno okruženje (2 sata) Uvod u korištenje suradničkih (kolaborativnih) web-baziranih alata opće namjene, koji su ekvivalent prethodno obrađenim programskim alatima za obradu teksta i tablične proračune. Prikupljanje podataka korištenjem obrazaca. Stvaranje web sadržaja. Dodatna funkcionalnost u kolaborativnom okruženju. Samostalna vježba u laboratoriju (2 sata) Primjena do sada stečenih znanja na praktičnim zadacima, priprema za provjeru znanja.
 • Tema 2: Upravljačko-izvještajni IS
  Cilj: Koristiti znanje usvojeno u temi 1 (vježbe) za izradu pojednostavljenog primjera upravljačko-izvještajnog IS-a, kroz kolaborativni rad u timovima. Alati: Kolaborativni alati obrađeni u temi 1. Problemski zadaci: upravljanje skladištem, nabavom, prodajom, najam apartmana, kupnja karata i sl. Teorijsko predstavljanje problemskog zadatka (2 sata) Uporaba tekst procesora - opis tijeka aktivnosti - opis samog problema, prikaz poslovnih procesa koji će biti obrađeni u samostalnom zadatku, prikaz načina na koji će problem biti riješen. Prikupljanje podataka (2 sata) Uporaba alata za oblikovanje obrazaca za prikupljanje podataka potrebnih za obradu u pojednostavljenom primjeru UIS-a. Izvoz prikupljenih podataka u tablični kalkulator, za potrebe obrade. Obrada podataka i izrada izvještaja (2 sata) Obrada prethodno prikupljenih podataka u tabličnom kalkulatoru u skladu s problemskim zadatkom. Vizualizacija prikupljenih i obrađenih podataka. Izrada izvještaja temeljem prikupljenih i obrađenih podataka. Izrada završnog timskog izvještaja (4 sata) Dovršavanje dokumentacije vezane uz zadanu problemsku temu. Poboljšavanje rješenja. Timska prezentacija rješenja.
 • Tema 3: Programska potpora iIS-u – korisnički rad s operacijskim sustavima (4 sata)
  Uvod u grafičku ljusku dvaju operacijskih sustava (Windows i Linux OS): • Osnovni dijelovi sučelja, realizacija osnovnih funkcija operacijskog sustava, korištenje sustava pomoći. • Upravljanje resursima računala - datotečni sustav, računalne komponente. • Rad s datotečnim sustavom - razlozi za kreiranje datoteka i mapa, dublji uvid u manipulaciju nad datotekama i mapama (premještanje, kopiranje, brisanje) i kompresiju podataka. • Osnovni sigurnosni aspekti - zaštita na razini datotečnog sustava (zaštita datoteka i mapa), upravljanje korisnicima, rad s vatrozidom, antivirusna zaštita.

Osnovna literatura

 • Panian Ž. i suradnici, Poslovni informacijski sustavi
 • Dobrinić D. i suradnici, Marketing i baze podataka

Dopunska literatura

 • Materijali za predavanja dostupni na: LMS FOI INFORMATIKA
 • Priručnici programskih alata koji su sadržaj vježbi
 • Dvorski S. i suradnici; Izravni marketing
 • Panijan Ž. Primjena računala u poslovnoj praksi
 • Šehanović J. i sur., Informatika za ekonomiste
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Hutinski Željko Predavanje 15 3 2
Oreški Dijana Laboratorijske vježbe 15 2 2
Sobodić Aleksandra Laboratorijske vježbe 15 2 1
Zlatović Miran Laboratorijske vježbe 15 2 3
Nema definiranih ispitnih rokova

Poslovna informatika - Redovni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje predavanjima5
Kratki online test7
Laboratorijske i auditorne vježbe25
Teorijski kolokviji63
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


NAPOMENA: Pored zadanih pragova u gornjoj tablici, kvalifikacijski uvjet za ostvarivanje prava na upis ocjene iz kolegija Poslovna informatika je ostvarenje barem 30 bodova iz oba teorijska pismena kolokvija i neobaveznog kratkog testa zajedno.

Bodovi za ostale elemente praćenja (vježbe, prisustvo nastavi) pribrajaju se samo ako je ispunjen gore naveden kvalifikacijski uvjet.

 

Uvjeti za potpis za redovite studente (rekapitulacija)

Elementi

Bodova

Redovito prisustvovanje na predavanjima (nema nadoknade; najviše 3 izostanka)

-

Redovito prisustvovanje na vježbama (nema nadoknade; najviše 3 izostanka)

-

Prisustvo na oba teorijska kolokvija (moguća nadoknada izostanka s jednog kolokvija)

-

Minimum bodova na oba teorijska kolokvija zajedno (nema nadoknade)

12

Kolokvirane lab. vježbe12,5

Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvij + 100.0 100.0 40 +
Drugi kolokvij + 40.0 40.0 60.0 40 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 5 Na predavanjima se 8 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 3 izostanka.
• prisustvovanje na barem 5 provjera je uvjet za dobivanje potpisa iz kolegija
• do 5 bodova na kolegiju dobiva se samo u slučaju prisustvovanja na svih 8 provjera, a razmjeran je uspjehu postignutom na nizu blic-provjera
• tijekom semestra će biti provedeno nekoliko (najmanje 3) kratkih online provjera znanja (tzv. blic-testova) koje se odnose na netom obrađeno gradivo na predavanjima. Uspjeh na svim blic-testovima se zbraja, te se konačan uspjeh iskazuje na skali od 0 do 5 bodova. Blic-testovi će biti provođeni isključivo u terminima laboratorijskih vježbi. Blic-testovi su neobavezni i nisu uvjet za dobivanje potpisa.
3 izostanka Nadoknada izostanaka s predavanja i s blic-testova nije predviđena. 4 ili više izostanaka s predavanja povlače gubitak potpisa.
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 0 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Od ukupno 15 provjera prisustava, dozvoljena su 3 izostanka. Redovito prisustvovanje na vježbama ne donosi nikakve dodatne bodove. 3 izostanka Nadoknada nije predviđena. 4 ili više izostanaka povlače gubitak potpisa.
Laboratorijske vježbe 25 12.5 Kolokvirane laboratorijske vježbe uvjet su za dobivanje potpisa.
Gradivo vježbi podijeljeno je na 3 područja - primjenu softvera opće namjene u poslovnom sustavu (obrada teksta, tablični proračuni, cirkularna pisma, kolaborativno okruženje), izradu pojednostavljenog upravljačko-izvještajnog IS-a, te uvod u operacijske sustave. Područja se tijekom izvođenja vježbi odvojeno provjeravaju.
Za polaganje vježbi potrebno je kroz 3 provjere ostvariti barem 50% od ukupno dostupnih 25 bodova, te je još dodatno potrebno iz svakog od provjeravanih područja ostvariti barem 50% od ukupno dostupnih bodova za pojedino područje.
Provjere će biti provedene u sklopu redovite nastave, onim redom kako će pojedino gradivo biti završeno.
Pošto je polaganje sve 3 provjere s barem 50%-tnim uspjehom uvjet za polaganje vježbi tijekom izvođenja nastave, eventualni neuspjeh na samo jednoj od tri provjere moći će se nadoknaditi na popravnoj provjeri koja će biti organizirana po završetku kompletnih vježbi. Neuspjeh na dvije ili sve tri provjere ne može se parcijalno nadoknaditi, nego će trebati naknadno položiti kompletno gradivo vježbi (na popravnom roku pred kraj semestra).

Po završetku semestra u kojem se izvodi nastava više neće biti dodatnih rokova za polaganje vježbi.

Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
12.5 bodova Po završetku izvođenja vježbi organizirat će se jedan popravni rok za polaganje kolokvija. Ako se ni tada ne kolokviraju vježbe, student gubi pravo na potpis.
Prisustvovanje na 2 teorijska kolokvija 0 Prisustvovanje na oba kolokvija je obavezno i uvjet je za dobivanje potpisa. 1 izostanak Rješavanje kratkog testa. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, krajem 16. tjedna nastave u semestru. 16. ili 17. tjedan nastave u semestru.
Bodovi iz 2 teorijska kolokvija 63 12 Pitanja tipa rješavanje zadataka i teoretska pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Svi kolokviji su pismenog oblika i sadrže 10 ili 11 pitanja, pri čemu svako pitanje donosi do 3 boda.
Prvi kolokvij obuhvaća sve na predavanjima obrađeno i literaturom predviđeno gradivo, zaključno s datumom koji je u akademskom kalendaru predviđen za prvi kolokvij. Provjera će se provoditi s kombiniranim sustavom pitanja (test i esej). Pitanja mogu biti s većim brojem točnih i netočnih odgovora.
Drugi kolokvij obuhvaća kompletno gradivo kolegija, obrađeno na predavanjima i predviđeno literaturom. 40% pitanja (4-5 pitanja) se odnose na gradivo obuhvaćeno prvim kolokvijem, a preostala pitanja se odnose na novo gradivo. Druga provjera realizirat će se kombiniranim sustavom pitanja (test i esej). Pitanja mogu biti s većim brojem točnih i netočnih odgovora.

Uvjet za dobivanje potpisa je ostvarenje najmanje 12 bodova iz oba kolokvija zajedno.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
12 bodova Nadoknada nije predviđena. Ostvarenje manje od 12 bodova iz obaju kolokvija (zbrojeni bodovi iz obaju kolokvija) povlači gubitak prava na potpis.
Kratki test 7 Na kraju semestra će biti proveden kratki test koji obuhvaća teorijsko gradivo čitavog kolegija, a koji donosi najviše 7 bodova.
Prisustvovanje testu nije obavezno, niti je uvjet za potpis. Uspjeh na testu također nije uvjet za potpis.
Ovim testom nije moguće nadoknaditi nedostajuće bodove iz dvaju teorijskih kolokvija, potrebnih za ostvarivanje prava na potpis.
Jedini izuzetak od gornje napomene je situacija u kojoj je pristupanje rješavanju kratkog testa nadoknada za nepristupanje jednom od dva teorijska kolokvija.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Po završetku semestra u kojem se izvodi nastava više neće biti dodatnih rokova za polaganje vježbi. Nepolaganje vježbi podrazumijeva gubitak potpisa/zabranu izlaska na ispit.

Poslovna informatika - Izvanredni studenti

Studij: Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2018/2019

Izvanredni studenti moraju odabrati jedan od četiri ponuđena modela praćenja rada na kolegiju, u prvih 7 dana nastave:

 

1. Model A: Cjelovito praćenje

Obavezno pohađanje predavanja i laboratorijskih vježbi. Sva predavanja i vježbe su obavezni, te se praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovite studente. Bodovna skala ocjena je ista kao i za redovite studente. Vježbe se moraju kolokvirati do kraja semestra.
Minimalni uvjeti koje treba ispuniti:

 • isti kao i za redovite studente (vidi rekapitulaciju uvjeta za potpis redovitih studenata).

 

2. Model B: Djelomično praćenje

 • Model B s pohađanjem vježbi (Model B1): Obavezni kolokviji iz predavanja i pohađanje laboratorijskih vježbi. Student ne pohađa predavanja, ali je obavezan pristupiti dvjema teorijskim provjerama znanja (kolokviji) kroz semestar (u terminu predavanja). Obavezan je dolazak na barem jedne konzultacije unutar prvih 14 dana izvođenja nastave ili na uvodno predavanje. Rješavanje kratkog online testa za dodatne bodove nije obavezno, ali mu se može pristupiti radi ostvarivanja dodatnih bodova. Kratki test je opsežniji u odnosu na onaj kojeg rješavaju redoviti studenti, ali donosi i više bodova (max. 12 umjesto max. 7, kompenzacija za nemogućnost dobivanja bodova za redovito dolaženje na predavanja). Laboratorijske vježbe se moraju pohađati, te se moraju kolokvirati do kraja semestra kao uvjet za izlazak na teorijski dio ispita. Vježbe se pohađaju zajedno s redovitim studentima.
  Minimalni uvjeti koje treba ispuniti:
  • prisustvo na oba teorijska kolokvija i ostvarenje najmanje 12 bodova iz oba kolokvija,
  • redovito pohađanje vježbi, te
  • kolokvirane laboratorijske vježbe.
 • Model B bez pohađanja vježbi (Model B2): Obavezni kolokviji iz predavanja. Obavezan je dolazak na barem jedne konzultacije unutar prvih 14 dana izvođenja nastave ili na uvodno predavanje. Student ne pohađa predavanja, ali je obavezan pristupiti dvjema teorijskim provjerama znanja (kolokviji) kroz semestar (u terminu predavanja). Rješavanje kratkog online testa za dodatne bodove nije obavezno, ali mu se može pristupiti radi ostvarivanja dodatnih bodova. Kratki test je opsežniji u odnosu na onaj kojeg rješavaju redoviti studenti, ali donosi i više bodova (max. 12 umjesto max. 7, kompenzacija za nemogućnost dobivanja bodova za redovito dolaženje na predavanja). Laboratorijske vježbe se ne pohađaju, ali se moraju kolokvirati do kraja semestra (vidjeti napomenu na idućoj stranici) kao uvjet za izlazak na teorijski dio ispita.
  Minimalni uvjeti koje treba ispuniti:
  • prisustvo na oba teorijska kolokvija i ostvarenje najmanje 12 bodova iz oba kolokvija, te
  • kolokvirane laboratorijske vježbe.

 

3. Model C: Bez praćenja

Ovaj model rasterećuje izvanrednog studenta bilo kakvog oblika praćenja rada kroz semestar. Obavezan je dolazak na barem jedne konzultacije unutar prvih 14 dana izvođenja nastave ili na uvodno predavanje. Student ne pohađa predavanja, niti može rješavati pismene kolokvije iz predavanja. Nije moguće ni rješavanje kratkog online testa za dodatne bodove. Laboratorijske vježbe se ne mogu pohađati, ali se moraju kolokvirati do kraja semestra (vidjeti napomenu na idućoj stranici) kao uvjet za izlazak na teorijski dio ispita. Ovaj model nema elemente kontinuiranog praćenja rada studenta, niti se bilo kakve aktivnosti tijekom semestra boduju za stjecanje prolazne ocjene.
Model C ima samo minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi se pripremio i pristupio teorijskom dijelu ispita:

 • kolokvirane laboratorijske vježbe.

 

Neispunjenje minimalnih uvjeta podrazumijeva zabranu izlaska na ispit.

VAŽNA NAPOMENA ZA PONAVLJAČE: Za Modele A i B (tj. za participiranje u kontinuiranom praćenju) se smiju opredijeliti samo oni studenti koji su u tekućoj ak. godini ponovo upisali (na studomatu) kolegij „Poslovna informatika“.

SVI IZVANREDNI STUDENTI DUŽNI SU SE U ROKU OD 7 DANA OD POČETKA NASTAVE PRIJAVITI U LMS SUSTAV MOODLE U PREDMET "POSLOVNA INFORMATIKA" I OPREDIJELITI SE ZA JEDAN OD MODELA PRAĆENJA.

 

NAPOMENE VEZANE UZ POLAGANJE LABORATORIJSKIH VJEŽBI:

Polaganje vježbi tijekom semestra je obavezno za sve izvanredne studente i uvjet je za pristupanje i polaganje teorijskog dijela ispita. Izvanredni studenti koji su se odlučili za pohađanje vježbi (Model A i Model B s pohađanjem vježbi (B1)) polažu vježbe tijekom izvođenja nastave na isti način kao i redoviti studenti (za vrijeme nastave ili na popravnom roku). Izvanredni studenti koji su se odlučili ne pohađati vježbe (Model B bez pohađanja vježbi (B2) i Model C) moraju položiti kompletno gradivo vježbi na posebnom roku koji će za njih biti organiziran krajem semestra, ili na popravnom roku koji će biti održan najviše 14 dana kasnije.

 

Po završetku semestra u kojem se izvodi nastava više neće biti dodatnih rokova za polaganje vježbi. Nepoložene vježbe podrazumijevaju zabranu izlaska na ispit.


Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje predavanjima5
Kratki online test7
Laboratorijske i auditorne vježbe25
Teorijski kolokviji63
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje predavanjima0
Kratki online test12
Laboratorijske i auditorne vježbe25
Teorijski kolokviji63
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


NAPOMENA za Modele A i B: Pored zadanih pragova u gornjoj tablici, kvalifikacijski uvjet za ostvarivanje prava na upis ocjene iz kolegija Poslovna informatika je ostvarenje barem 30 bodova iz oba teorijska pismena kolokvija i neobaveznog kratkog testa zajedno.

Bodovi za ostale elemente praćenja (vježbe, prisustvo nastavi) pribrajaju se samo ako je ispunjen gore naveden kvalifikacijski uvjet.

 

Uvjeti za izlazak na ispit za Model A (rekapitulacija)

Elementi

Bodova

Redovito prisustvovanje na predavanjima (nema nadoknade; najviše 3 izostanka)

-

Redovito prisustvovanje na vježbama (nema nadoknade; najviše 3 izostanka)

-

Prisustvo na oba teorijska kolokvija (moguća nadoknada izostanka s jednog kolokvija)

-

Minimum bodova na oba teorijska kolokvija zajedno (nema nadoknade)

12

Kolokvirane lab. vježbe12.5

 

 

Uvjeti za izlazak na ispit za Model B (rekapitulacija)

Elementi

Bodova

Redovito prisustvovanje na vježbama - samo ako se student na početku semestra odlučio za redovito pohađanje vježbi (nema nadoknade; najviše 3 izostanka)

-

Prisustvo na oba teorijska kolokvija (moguća nadoknada izostanka s jednog kolokvija)

-

Minimum bodova na oba teorijska kolokvija zajedno (nema nadoknade)

12

Kolokvirane lab. vježbe12.5

Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvij + 100.0 100.0 40 +
Drugi kolokvij + 40.0 40.0 60.0 40 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 5 Na predavanjima se 8 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 3 izostanka.
• prisustvovanje na barem 5 provjera je uvjet za dobivanje potpisa iz kolegija
• do 5 bodova na kolegiju dobiva se samo u slučaju prisustvovanja na svih 8 provjera, a razmjeran je uspjehu postignutom na nizu blic-provjera
• tijekom semestra će biti provedeno nekoliko (najmanje 3) kratkih online provjera znanja (tzv. blic-testova) koje se odnose na netom obrađeno gradivo na predavanjima. Uspjeh na svim blic-testovima se zbraja, te se konačan uspjeh iskazuje na skali od 0 do 5 bodova. Blic-testovi će biti provođeni isključivo u terminima laboratorijskih vježbi. Blic-testovi su neobavezni i nisu uvjet za dobivanje potpisa.
3 izostanka Nadoknada izostanaka s predavanja i s blic-testova nije predviđena. 4 ili više izostanaka s predavanja povlače gubitak potpisa.
Prisustvovanje na laboratorijskim i auditornim vježbama 0 Na svim laboratorijskim i auditornim vježbama provjerava se prisustvovanje. Od ukupno 15 provjera prisustava, dozvoljena su 3 izostanka. Redovito prisustvovanje na vježbama ne donosi nikakve dodatne bodove. 3 izostanka Nadoknada nije predviđena. 4 ili više izostanaka povlače gubitak potpisa.
Laboratorijske vježbe 25 0 Kolokvirane laboratorijske vježbe uvjet su za dobivanje potpisa.
Gradivo vježbi podijeljeno je na 3 područja - primjenu softvera opće namjene u poslovnom sustavu (obrada teksta, tablični proračuni, cirkularna pisma, kolaborativno okruženje), izradu pojednostavljenog upravljačko-izvještajnog IS-a, te uvod u operacijske sustave. Područja se tijekom izvođenja vježbi odvojeno provjeravaju.
Za polaganje vježbi potrebno je kroz 3 provjere ostvariti barem 50% od ukupno dostupnih 25 bodova, te je još dodatno potrebno iz svakog od provjeravanih područja ostvariti barem 50% od ukupno dostupnih bodova za pojedino područje.
Provjere će biti provedene u sklopu redovite nastave, onim redom kako će pojedino gradivo biti završeno.
Pošto je polaganje sve 3 provjere s barem 50%-tnim uspjehom uvjet za polaganje vježbi tijekom izvođenja nastave, eventualni neuspjeh na samo jednoj od tri provjere moći će se nadoknaditi na popravnoj provjeri koja će biti organizirana po završetku kompletnih vježbi. Neuspjeh na dvije ili sve tri provjere ne može se parcijalno nadoknaditi, nego će trebati naknadno položiti kompletno gradivo vježbi (na popravnom roku pred kraj semestra).

Po završetku semestra u kojem se izvodi nastava više neće biti dodatnih rokova za polaganje vježbi.

Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
12.5 bodova Po završetku izvođenja vježbi organizirat će se jedan popravni rok za polaganje kolokvija. Ako se ni tada ne kolokviraju vježbe, student gubi pravo na potpis.
Prisustvovanje na 2 teorijska kolokvija 0 Prisustvovanje na oba kolokvija je obavezno i uvjet je za dobivanje potpisa. 1 izostanak Rješavanje kratkog testa. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, krajem 16. tjedna nastave u semestru. 16. ili 17. tjedan nastave u semestru.
Bodovi iz 2 teorijska kolokvija 63 12 Pitanja tipa rješavanje zadataka i teoretska pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Svi kolokviji su pismenog oblika i sadrže 10 ili 11 pitanja, pri čemu svako pitanje donosi do 3 boda.
Prvi kolokvij obuhvaća sve na predavanjima obrađeno i literaturom predviđeno gradivo, zaključno s datumom koji je u akademskom kalendaru predviđen za prvi kolokvij. Provjera će se provoditi s kombiniranim sustavom pitanja (test i esej). Pitanja mogu biti s većim brojem točnih i netočnih odgovora.
Drugi kolokvij obuhvaća kompletno gradivo kolegija, obrađeno na predavanjima i predviđeno literaturom. 40% pitanja (4-5 pitanja) se odnose na gradivo obuhvaćeno prvim kolokvijem, a preostala pitanja se odnose na novo gradivo. Druga provjera realizirat će se kombiniranim sustavom pitanja (test i esej). Pitanja mogu biti s većim brojem točnih i netočnih odgovora.

Uvjet za dobivanje potpisa je ostvarenje najmanje 12 bodova iz oba kolokvija zajedno.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
12 bodova Nadoknada nije predviđena. Ostvarenje manje od 12 bodova iz obaju kolokvija (zbrojeni bodovi iz obaju kolokvija) povlači gubitak prava na potpis.
Kratki test 7 Na kraju semestra će biti proveden kratki test koji obuhvaća teorijsko gradivo čitavog kolegija, a koji donosi najviše 7 bodova.
Prisustvovanje testu nije obavezno, niti je uvjet za potpis. Uspjeh na testu također nije uvjet za potpis.
Ovim testom nije moguće nadoknaditi nedostajuće bodove iz dvaju teorijskih kolokvija, potrebnih za ostvarivanje prava na potpis.
Jedini izuzetak od gornje napomene je situacija u kojoj je pristupanje rješavanju kratkog testa nadoknada za nepristupanje jednom od dva teorijska kolokvija.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh