FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
2. semestar

2018/2019

6ECTSa

Specijalistički

Menadžment poslovnih sustava v1.0

Program Obavezan
Menadžment poslovnih sustava MPS Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Organizacijski dizajn npp:45485

Engleski naziv

Organizational Design

Nastava

Predavanje
20sati

Sadržaj predavanja

 • IZAZOVI ORGANIZACIJSKOG DIZAJNA
  Dinamička stabilnost. Organizacijski darvinizam. Autopoiesis. Core business. Outsourcing. Lateralna organizacija. Organizacija bez granica. BPR. Organizacija koja uči. Informatizacija, telekomunikacije i globalizacija. Teorija kaosa.
 • POJAM ORGANIZACIJE I ORGANIZA-CIJSKOG DIZAJNA
  Što je organizacija? Definiranje organizacije. Odnos bioloških i društvenih organizacija. Što je organizacijski dizajn? Predmoderna, moderna i postmoderna organizacija. Utjecaj misije i granica organizacije na organizacijski dizajn. Karakter organizacije. Introvertirana i ekstravertirana organizacija. Utjecaj karaktera organizacije na organizacijski dizajn. Ključni koncepti organizacijskog dizajna.
 • ČIMBENICI ORGANIZACIJSKOG DIZAJNA
  Utjecaj vizije, misije, ciljeva i strategije na organizacijski dizajn. Ključni koncepti strategije. Tehnologija i organizacijski dizajn. Organizacijski dizajn velikih i malih organizacija. Organizacijski dizajn i faze životnog ciklusa organizacije. Ljudi kao čimbenik dizajna. Utjecaj proizvoda i lokacije na organizacijski dizajn. Okolina organizacije i organizacijski dizajn. Organizacijski dizajn u stabilnoj i nestabilnoj okolini. Utjecaj institucionalnih uvjeta, integracijskih procesa, tržišta, kupaca, dobavljača i konkurencije na organizacijski dizajn.
 • VRSTE I MODELI ORGANIZACIJSKOG DIZAJNA
  Što je to organizacijski dizajn? Ključni koncepti dizajna. Sekvence dizajna. Diferencijacija i integracija ključni aspekti organizacijskog dizajna. Složenost, formalizacija i centralizacija organizacije. Načini dizajniranja organizacije. Klasične i inovativne strukture. Birokratske i organske strukture. Fleksibilni organizacijski dizajn. Dizajn za inovacije. Funkcijska, divizijska, projektna, matrična, hibridna i mješovita organizacija. Implementacija organizacijskog dizajna. Dizajnira-nje horizontalne organizacije. T-oblik organizacije, procesna, timska, mrežna, virtualna, izvrnuta, front-back, fraktalna i klaster organizacija, heterarhije. Povezivanje vertikalnih i horizontalnih procesa. Od birokratske organizacije do organske mreže. Centri odgovornosti i organizacijski dizajn.
 • REINŽENJERING POSLOVNIH PROCESA I ORGANIZACIJSKI DIZAJN
  Što je to BPR? Zašto je potreban BPR? Principi BPR-a. Karakteristike i glavna obilježja BPR-a. Faze reinženjeringa. Organizacijske implikacije reinženjeringa. Reinženjering i redizajn.

Osnovna literatura

 • Daft, R. L.: Organization Theory and Design; 8th edition, Thomson, South-Western; Mason, Ohio; 2004., Chapter: 1., 2., 3., 6., 9.
 • Sikavica, P., Novak, M.: Poslovna organizacija, III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Informator, 1999., poglavlja: 3., 4., 9.4.

Dopunska literatura

 • Stanford, N.: Organization Design: The Collaborative Approach; Elsevier Butterworth Heinemann, Amsterdam, 2005.
 • Hall, H. R., Tolbert, S. P.: Organizations – Structure, Processes and Outcomes; 9th edition, Pearson, Prentice-Hall, 2005.
 • Galbraith, J. R.: Designing the Customer-Centric Organization; Jossey-Bass, San Francisco, 2005.
 • Croseto, G., Macazaga, J.: The Process-Based Organization; HRD Press, Inc., Amherst; 2005.
 • Žugaj, M., Schalten, M.: Arhitektura suvremenih organizacija; Tonimir, Varaždinske toplice, 2005.
 • Gardner, A. R.: The Process-Focused Organization; ASQ Quality Press, Millwaukee, 2004.
 • Jones, G. R.: Organizational Theory, Design, and Change; Pearson, Prentice Hall; 2004.
 • Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H. Jr., Konopaske, R.: Organizations – Behavior, Structure, Processes; 11th edition, McGraw-Hill, Irwin, Boston, 2003.
 • Galbraith, J. R.: Designing Organizations; Jossey-Bass; San Francisco; 2002.
 • Goold, M., Campbell, A.: Designing Effective Organizations; Jossey-Bass, San Francisco, 2002.
 • Freese, E.: Grundlagen der Organisation: Koncept-Prinzipen-Strukturen; Gabler, Wiesbaden, 2000.
 • Ostroff, F.: The Horizontal Organization; Oxford University Press, Oxford, 1999.
 • Hall, R. H.: Organizations; Prentice Hall, 7th edition, New Jersey, 1999.
 • Brunsson, N., Olsen, J. P.: Organizing Organizations; Fagbokforlaget, 1998.
 • Robey, D., Sales, C. A.: Designing organizations; 4th edition, Irwin, Burr Ridge 1994.
 • Sikavica, P.: Modeliranje organizacijske strukture poduzeća; Informator, Zagreb, 1991.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh