FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
Izborni kolegiji

2019/2020

5ECTSa

Specijalistički

Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba v1.0

Program Obavezan
Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba IROSD Ne
Izborni kolegij

Državna uprava i javne službe npp:45855

Engleski naziv

State Administration and Public Services

Cilj kolegija

Da bi se moglo razumjeti potrebu, mogućnosti, načine i posljedice primjene suvremene informatičkokomunikacijske tehnologije u organizacijama javnog sektora, potrebno je taj sektor dobro poznavati. On je vrijednosno i tehnički iznimno složen, izložen značajnim i raznovrsnim očekivanjima, pritiscima i zahtjevima, kao i sve bržim procesima promjena. Modernizacija, europeizacija, decentralizacija i regionalizacija, privatizacija, samo su neki od dubokih i dalekosežnih procesa koji se odvijaju u javnoj upravi paralelno, premda nisu uvijek sasvim spojivi. Tri su temeljna dijela javne uprave: državna uprava, lokalna samouprava (uključujući regionalnu samoupravu i druge razine teritorijalne samouprave) i javne službe (obrazovanje, zdravstvo, socijalna skrb, kultura, komunalne službe, opskrba električnom energijom, telekomunikacije, itd.). Njihova je važnost za čitavu društvenu zajednicu iznimno velika, jer samo jaka, dobro organizirana i učinkovita javna uprava može potaknuti snažniji ekonomski razvoj i unaprijediti kvalitetu života građana. Hrvatska javna uprava pored ostalih zadataka mora osigurati kvalitetno odvijanje pregovora s Europskom unijom te usvojiti europske pravne i upravne standarde. Mora se pripremiti da postane dio strukture-mreže nacionalnih uprava koja osigurava pouzdanu podršku koncipiranju i provedbi europskih javnih politika i pravnih akata te pružanju javnih usluga europskim građanima na jednako kvalitetnoj razini.

Nastava

Predavanje
20sati

Sadržaj predavanja

 • Organizacija državne uprave
 • Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi
 • Djelovanje državne uprave – upravljanje, javne usluge i javni menadžment
 • Nadzor nad državnom upravom
 • Lokalna i regionalna samouprava – decentralizacija i regionalizacija
 • Teritorijalna organizacija lokalne samouprave
 • Lokalni poslovi i lokalno upravljanje
 • Centralno-lokalni odnosi
 • Javne službe i njihova reforma
 • Upravne reforme
 • Modernizacija i europeizacija hrvatske državne uprave

Osnovna literatura

 • Grupa autora (2006) Hrestomatija upravne znanosti, svezak III. Zagreb: Pravni fakultet i Društveno veleučilište (odabrana poglavlja).
 • Eugen Pusić (2002) Nauka o upravi. Zagreb: Školska knjiga (odabrana poglavlja).
 • Ivan Koprić (2004) Reforma javne uprave u Hrvatskoj: okviri, iskustva i perspektive, u X. Dnevi javnega prava. Portorož: Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani , str. 587-608.
 • Ivan Koprić (2002) Razvoj lokalne samouprave u Hrvatskoj. Javna uprava (Ljubljana), vol. 38, br. 2/2002, str. 207-232.
 • Ivan Koprić (2005) Djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave. Hrvatska javna uprava vol. 5, br. 1/2005, str. 35-79.
 • Ivan Koprić (1999) Organizacijska kultura u javnoj upravi. Hrvatska javna uprava, vol. 1, br. 1/1999, str. 97-137.
 • Ivan Koprić i Gordana Marčetić (2000) Kriza socijalne države, reforme javne uprave i hrvatsko upravno osoblje. Hrvatska javna uprava, vol. 2, br. 1/2000, str. 25-82.
 • Inge Perko-Šeparović (2006) Javna uprava i javni menadžment. Zagreb: Golden-marketing (odabrana poglavlja).

Dopunska literatura

 • SIGMA (1998) European Principles for Public Administration. SIGMA Papers No. 27.
 • Koprić, Ivan (1999) Struktura i komuniciranje u upravnim organizacijama. Zagreb: Pravni fakultet.
 • Koprić, Ivan (priredio) (2003) Modernizacija hrvatske uprave. Zagreb: Društveno veleučilište.
 • Marčetić, Gordana (2005) Javni službenici i tranzicija. Društveno veleučilište u Zagrebu i Konrad Adenauer Stiftung.
 • Hayward, Jack, Anand Menon (2003) Governing Europe. Oxford etc.; Oxford University Press.
 • Farnham, David, Sylvia Horton, John Barlow, Annie Hondeghem (eds.) (1996) New Public Managers in Europe: Public Servants in Transition. Basingstoke i London: MacMillan Press.
 • X. dnevi javnega prava. (2004) Zbornik radova. Portorož: Inštitut za javno upravo. Samo radovi upravnopravne sekcije na temu Slovensko upravno pravo po vstopu v EU.
 • Kickert, Walter J. M. (ed.) (1997) Public Management and Administrative Reform in Western Europe. Cheltenham i Northampton: Edward Elgar.
 • Pollitt, Christopher (1996) Managerialism and the Public Services. Cambridge: Blackwell Publishers.

Slični predmeti

 • Predmet predstavlja croquis, sažetak programa samostalnih studija javne uprave kakvi se održavaju u mnogim europskim, američkim i drugim sveučilištima u svijetu. Obično se o pitanjima obuhvaćenima nastavnim predmetom razvijaju brojni predmeti takvih studija (organizacija državne uprave, upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi, javne politike, javni menadžment, metode upravljanja, strateško planiranje, teorija organizacije, praktični aspekti organiziranja, organizacijska kultura, upravna znanost, suvremene upravne doktrine, lokalna samouprava, decentralizacija, javne službe, upravno pravo, sudska kontrola uprave, uprava i politika, komparativna javna uprava, e-uprava, itd.).
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh