FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
1. semestar

2018/2019

5ECTSa

Specijalistički

Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba v1.0

Program Obavezan
Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba IROSD Da
1. semestar
1. nastavna godina

Teorije organizacije poduzeća npp:45847

Engleski naziv

Enterprise Organization Theory

Cilj kolegija

Ciljevi predmeta jesu upoznavanje studenata poslijediplomskih studija s teorijama organizacije poduzeća. Te teorije obrađivat će se prema vremenskom razdoblju pojavljivanja i u odnosu na srodnost ideja. Predavanja bi studentima trebala stvoriti viziju razvitka organizacijskih teorija od početaka do danas.

Nastava

Predavanje
30sati

Sadržaj predavanja

 • Organizacijske teorije u odnosu na vremensko razdoblje pojavljivanja
  Klasična ili tradicionalna teorija. F. W. Taylor. H. Fayol. M. Weber. Neoklasična škola. Moderna teorija. Strukturalna teorija. Teorije sustava kontingencijske i populacijske ekologije. Teorija višestrukih faktora. Teorija moći i politike. Temelji na kojima počiva moderna teorija organizacije. Sustavksi pristup. Razvijeni bihevioristički pristup. Novi strukturni modeli. Racionalno odlučivanje. Kvantitativne metode. Pristupi koji dominiraju modernom teorijom organizacije: klasični, bihevioristički, sustavski, kontingencijski.
 • Organizacijske teorije u odnosu na srodnost ideja
  Bihevioristička teorija (međuljuddski odnosi i sociološki sustavi). Empirička teorija. Teorija odlučivanja. Kvantitativna teorija. Teorija rukovodnih procesa.
 • Organizacijska kultura
  Teorijske odrednice organizacijske kulture. Organizacijska kultura u kontekstu okružja. Etičke sastavnice organizacijske kulture. Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija na organizacijsku kulturu. Metode i modeli u istraživanju organizacijske kulture. Organizacijska kultura i djelotvornost organizacije. Menadžment i organizacijska kultura. Upravljanje organizacijskom kulturom. Promjene u organizacijskoj kulturi.
 • Organizacijsko ponašanje
  Menadžment i organizacijsko ponašanje. Oblikovanje (dizajn) organizacije. Pojedinci unutar organizacije. Motivacija. Organizacijska struktura. Grupe unutar organizacije. Komunikacija. Vođenje, sukobi i stres. Utjecaj tehnologije na organizacijsko ponašanje.

Osnovna literatura

 • Bahtijarević – Šiber, F., S. Borović, M. Buble, M. Dujanić, S. Kapustić: Organizacijska teorija, (red. S. Kapustić), Informator, Zagreb, 1991.
 • Deal, T. E., A. A. Kennedy: Corporate Cultures: The Rites and Rituales of Corporate Life, Perseus Publishing, Cambridge, Massachusetss, 2000.
 • Perko – Šeparović, I.: Teorije organizacije, Školska knjiga, Zagreb, 1975.
 • Robbins, S. P.: Bitni elementi organizacijskog ponašanja, Treće izdanje, Mate, Zagreb, 1995.
 • Schermerhorn, J. R., J. G. Hunt, R. N. Osborn: Managing organizational behavior, John Wiley and Sons, New York, 1994.
 • Vila, A.: Teorija i praksa funkcioniranja organizacije, Informator, Zagreb, 1983.
 • Žugaj, M., J. Šehanović, M. Cingula: Organizacija, drugo, dopunjeno i izmijenjeno izdanje, TIVA, Varaždin 2004.

Slični predmeti

 • Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Podiplomski študij Poslovođenje in organizacija, Teorija organizacije. http://www.ef.uni-lj.si/studij/podiplomski/smerVsebina.asp ?id=14&prog=Poslovodenje%20in%20organizacija&strTip=predmetnik&strIme =Predmetnik&nacin=mag, (16. srpanj 2007.).
 • University of Maryland, Smith School of Business, Management and Organization Theory, http://www.rhsmith.umd.edu/mao/, (5. veljače 2007.).
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh