FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
Izborni kolegiji

2014/2015

6ECTSa

Specijalistički

Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava v1.0

Program Obavezan
Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava USRIS Ne
Izborni kolegij

Međunarodni projekti i poduhvati sigurnosti npp:45903

Engleski naziv

International Projects and Security Ventures

Cilj kolegija

• razumijevanje uloge i načina upotrebe projekta u znanosti i razvoju, te značajki projekata u području sigurnosti • poznavanje i primjena metoda upravljanja projektima za prijavljivanje i vođenje R&D (research & development) projekata i pripadne terminologije na hrvatskom i engleskom jeziku • analiza i prepoznavanje kriterija uspješnosti projekata u pojedinim fazama projektnog ciklusa, s naglaskom na projekte u području sigurnosti • sinteza i prezentacija osnovnih dijelova prijave R&D međunarodnog projekta • razvijanje sposobnosti za timski rad, ali i za vođenje tima, te upravljanje projektnom dokumentacijom • vrednovanje R&D projekata s obzirom na primjenu metoda upravljanja projektima te, u ograničenom opsegu, i s obzirom na znanstvenu relevantnost

Nastava

Predavanje
30sati

Sadržaj predavanja

 • Uvod u projektni menadžment
  Uvod u rad na kolegiju. Uvod u projektni menadžment. Projektna ideja i njezina evolucija. Upotreba alata: brainstorming, concept mapping, mind mapping. Softver za pripremu i vođenje projekta. Domaći i međunarodni programi Programi financiranja i njihove karakteristike. Specifičnosti međunarodnih projekata. Primjeri međunarodnih linija financiranja iz područja sigurnosti. Aktivnost prepoznavanja značajki pojedinih programa. Međunarodni projekti Formiranje konzorcija (partneri na projektu, struktura i odgovornosti). Rad po pravilima međunarodnih projekata (primjer pravila Europske komisije, PRAG). Modeli ugovora. Podjela projekta na radne pakete (workpackages). Primjer 7. Okvirni program (Framework Program 7), Eureka, NATO, Tempusa (Sokratesa). Sastanci konzorcija i pisanje izvještaja. Aktivnost: analiza pojedinih projekata iz područja sigurnosti i pisanje i prezenatcija kritičkog osvrta.
 • Planiranje projekta
  Planiranje projekta Ciklus projekta. Definiranje ciljeva. Usklađivanje ciljeva projekta s misijom institucije, planiranje prema potrebama tržišta, izbor menadžmenta, izbor tehnologije i alata vođenja projekta, prethodno istraživanje. Pilot studije i projekti – smanjivanje rizičnosti projekta. Podjela projekta na dijelove (aktivnosti i radni paketi). Logical Framework Matrix (LFM) i rezultati projekta. Primjeri (case): međunarodni projekti iz područja sigurnosti. Aktivnost: Izrada LFM-a i evaluacija učinjenog.
 • Elementi prijave projekta
  Elementi prijave projekta SWOT analiza, LFM (nastavak), Management, Outcomes-Deliverables, Work packages, Gantt chard, PERT-CPM chart, Budget, Financial plan, Indicators of progress. Stablo problema – Stablo ciljeva – LFM. Posebni dijelovi prijave: utjecaj projekta, analiza potreba (needs analysis), relevantnost za EU politiku, održivost projekta, upravljanje kvalitetom na projektu, plan diseminacije rezultata projekta. Aktivnosti: rad studenata u timu na izradi pojedinih dijelova prijave projekta.
 • Vođenje i završetak projekta
  Vođenje i završetak projekta Reorganizacija projektnog tima i vremenskog plana. Praćenje indikatora uspješnosti i graničnika (milestones) tijekom provođenja projekta. Financijsko praćenje i administriranje projekta. Monitoring projekta i upravljanje rizicima. Proces rješavanja problema i odlučivanja u projektu. Korektivne akcije u projektu. Završno izvješće (report). Uspješnost projekta i samoanaliza. Planiranje novih projekata na temeljima završenih. Planiranje i vođenje sastanaka partnera na projektu.
 • Rad u timu kod R&D projekata
  Rad u timu kod R&D projekata Timski rad i uloge i usklađenost članova tima u R&D projektima. Uloge znanstvenog koordiniranja (scientific coordination) i vođenja projekta (project management). Uloge voditelja projekta (project manager): ugovorne i pravne obaveze, financijska pitanja, upravljanje projektom, politički/društveni/etički aspekti. Motivacija i vođenje tima.
 • Prezentacija projekata i njihova evaluacija
  Prezentacija projekata i njihova evaluacija Prezentacija projekata i tema iz područja sigurnosti koje su pripremili studenti, prema zadanim kriterijima i primjerima dobre prakse. Koristit će se originalni prijavni obrasci pojedinih međunarodnih programa. Evaluacija projekata.

Osnovna literatura

 • Kerzner H., Project management, A systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, John Wiley & Sons, Inc. 2003.
 • Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK, CD-ROM, 2004 Edition
 • McCarthy S., How to Write a Competitive Proposal for Framework 6, Sean McCarthy, 2003.
 • McCarthy S., How to Negotiate Manage and Administer FP6 Contracts, Sean McCarthy, 2004.

Dopunska literatura

 • Nokes S. et al. The definitive guide to project management, Pretice Hall, London, 2003.
 • Creswell J.W., Research design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, Sage Publ., London, 2003
 • Guide for Tempus/FP6 project application: http://cordis.europa.eu/fp7
 • Referalni centar za E-projekte: www.projekti.hr
 • Snedaker, S. Rogers, R. IT Security Project Management Handbook, Syngress, 2005
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh