FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
1. semestar

2013/2014

4ECTSa

Stručni

PITUP Varaždin v1.1

Program Obavezan
PITUP PITUP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Njemački jezik 1 npp:46648

Engleski naziv

German Language 1

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Cilj kolegija

Cilj predmeta

Nastava

Predavanje
15sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja programa

 • Predložiti i primijeniti metode komuniciranja s klijentima, korisnicima i kolegama usmenim i pismenim putem primjenom odgovarajuće terminologije, uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuPredložiti i primijeniti metode komuniciranja s klijentima, korisnicima i kolegama usmenim i pismenim putem primjenom odgovarajuće terminologije, uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku
 • Primijeniti vještine učenja (uključujući i e-učenje) i planiranja potrebnih za cjeloživotno učenje, nastavak obrazovanja na diplomskom studiju te razvoj karijere u struciPrimijeniti vještine učenja (uključujući i e-učenje) i planiranja potrebnih za cjeloživotno učenje, nastavak obrazovanja na diplomskom studiju te razvoj karijere u struci

Sadržaj predavanja

 • Primjena informacijske tehnologije u poslovanju.
  Utjecaj informacijske tehnologije na učinkovitost poduzeća. Poboljšanje komunikacije u poduzeću primjenom novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Automatizacija u različitim djelatnostima. Automatizacija uredskog poslovanja.
 • Njemačko informatičko nazivlje.
  Dinamičnost razvoja informatičkog jezika. Tendencije u pojavi novih riječi i novih značenja na području informatičke znanosti i tehnologije. Tvorbene i stilističke osobitosti informatičkog žargona. Semantičke skupine unutar informatičkog nazivlja. Važniji informatički rječnici na njemačkom jeziku. Korištenje jednojezičnog rječnika.
 • Elektroničko računalo: povijesni razvoj računala te njihova primjena.
  Pregled najznačajnijih faza u razvoju računala kroz povijest do današnjih dana. Razvoj osobnog računala. Tendencije u suvremenom razvoju informacijske tehnologije. Širenje raspona primjene računala vezane uz pojedine faze u razvoju računala. Vrste računala, glavni dijelovi računala, upravljanje računalom. Podjela suvremenih računala prema namjeni i njihova međusobna usporedba. Struktura računala: hardver i softver. Osnovni dijelovi hardvera i njihova namjena. Vanjski dijelovi te njihova podjela i namjena. Uobičajene radnje od kojih se sastoji upravljanje računalom.
 • Upotreba interneta u poslovanju
  Internet. Upotreba njemačkog jezika na internetu, kratice i akronimi. Povijesni razvoj interneta i njegova struktura. WWW. Primjena interneta kao izvora informacija. Web adrese i pretraživanje. Prednosti i nedostaci interneta. Osobitosti njemačkog jezika na internetu. Pravila ponašanja na internetu. Oblici kompjutorskog kriminala i njegova prisutnost na internetu. Sigurnost podataka i njihova zaštita.
 • Sredstva komunikacije i komunikacijska globalizacija, mas mediji.
  Informacije i primjena tehnologije u komunikacijama. Razvoj komunikacijskih tehnologija. Suvremeni sustavi prijenosa informacija na daljinu. Elektronski mediji. Pozitivni i negativni utjecaji komunikacijske globalizacije na poslovnu sferu. Uloga i važnost njemačkog jezika u komunikacijskoj globalizaciji.
 • Osnove pismenog i usmenog komuniciranja
  Osobitosti usmenog i pismenog komuniciranja. Različiti stilovi u komuniciranju: formalni i neformalni stil. Stilske i strukturne karakteristike službenih pisama na njemačkom jeziku, uobičajene formule pri sastavljanju službenih dopisa.
 • Osnove poslovnog dopisivanja
  Vrste pisama: osobna i poslovna pisma, glavni dijelovi pisma, vrste poslovnih pisama. Upoznavanje s osnovnim vrstama pisama: upit, ponuda, narudžba, opomena, reklamacija.
 • Pisanje životopisa
  Životopis kao vrsta osobnih službenih dopisa. Tabelarni životopis, životopis u slobodnom obliku i europski oblik životopisa.
 • Interkulturalna komunikacija
  Verbalna i neverbalna komunikacija. Činitelji prikladnosti poslovne verbalne komunikacije. Neverbalne poruke u poslovnom komuniciranju.
 • Nove tehnologije u poslovnom komuniciranju
  Elektronička komunikacija u organizaciji. Elektronički uređaji za komunikaciju. Sinkrona i asinkrona komunikacija. Elektronička pošta, telefaks, Internetski servisi u poslovnom komuniciranju. Osobitosti telefaksa i elektronske pošte, internetskog servisa za komunikaciju te njihova međusobna usporedba. Prednosti i nedostaci svake od navedenih tehnologija. Stilske osobitosti elektronske pošte. Akronimi. Telefoniranje: tipična frazeologija.
 • Informatičko obrazovanje u zemljama njemačkog govornog područja
  Akademski stupnjevi u informatičkom obrazovanju. Zvanja i zanimanja na području informatike, opis poslova u pojedinim informatičkim zanimanjima, analiza oglasa za posao. Razina obrazovanja, certifikati.
 • Izražavanje matematičkih pojmova na njemačkom jeziku
  Čitanje brojeva i brojevnih izraza u kontekstu, osnovne aritmetičke operacije, mjerne jedinice. Složeni brojevni izrazi. Interpretacija grafičkih prikaza koji uključuju brojevne izraze.
 • Pregled njemačkih gramatičkih struktura
  Prijeglas i prijevoj, rečenična intonacija, pravopisna pravila. Vrste riječi i njihova uporaba. Imenice. Deklinacija imenica, deklinacija stranih riječi, vlastitih i geografskih imena. Član i upotreba člana. Složenice, tvorba složenica. Glagoli. Podjela glagola, konjugacija, određeni i neodređeni glagolski oblici, pravilni i nepravilni glagoli, pomoćni, modalni i povratni glagoli. Upotreba glagolskih oblika u indikativu, aktivu i konjunktivu. Pasiv. Oblici i uporaba, tvorba pasiva. Izvođenje pasiva iz aktiva. Zamjenice, pridjevi, brojevi, prilozi, prijedlozi. Deklinacija i komparacija pridjeva. Redoslijed riječi u glavnoj i zavisnoj rečenici.

Osnovna literatura

 • Šimunić, V. Deutsche Geschäftskorrespondenz und Bürokommunikation. Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 • Šimunić, V.; Divjak, Z. Deutsch für Informatiker. Informator, Zagreb, 1992.

Dopunska literatura

 • Šimunić, V.; Stublić, S. Geschäftsbriefe auf Deutsch. Školska knjiga, Zagreb, 1995., 28 stranica + disketa
 • Medić, I. Kleine deutsche Grammatik. Školska knjiga, Zagreb, 2003.
 • Jakić, B.; Hurm, A. Hrvatsko-njemački rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 • Uroić, M.; Hurm, A. Njemačko-hrvatski rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 • Rittgasser, S.; Rittgasser, J. Njemačko-hrvatski računalni rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 1996.
 • Rittgasser, S.; Rittgasser, J. Hrvatsko-njemački računalni rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 1997.
 • Voss, A. Das große PC Lexikon 2007. Data Becker, Düsseldorf, 2006.
 • Izbor tekstova iz znanstveno-stručnih publikacija na njemačkom jeziku.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Šimunić Vesna Predavanje 15 1 1
Vježbe (jezici, tzk) 15 2 1
redovni rok
Datum: 05.02.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 02.02.2020. 23:59
Odjava do: 04.02.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 17.02.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 14.02.2020. 23:59
Odjava do: 16.02.2020. 11:59
Izvanredni rok
Datum: 20.04.2020.
Vrijeme: 18:00
Napomena:
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh