FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
Izborni kolegiji

2013/2014

4ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
Izborni kolegij

Osnove bankarstva npp:37317

Engleski naziv

Banking Basics

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Sadržaj predavanja

 • UVOD U FINANCIJSKI SUSTAV
  Financijski sustav: funkcije, zadaci, struktura, značenje. Štednja, krediti i investicije. Novčanosuficitarni i novčanodeficitarni sektori. Mehanizmi izravnog i posredovanog eksternog financiranja. Financijski instrumenti i financijska tržišta.
 • DEFINIRANJE, FUNKCIJE I ZNAČENJE BANAKA, PRAVNI OKVIR
  Definiranje, vrste i organizacija banaka. Definiranje banaka i bankarstva - po čemu su banke posebne? Vrste banaka. Organizacijska struktura banaka. Poslovna politika banaka i upravljanje bankama. Tradicionalna i suvremena banka - bankarstvo. Budućnost bez banaka ali s bankarstvom. Pravni okvir - regulacija banaka. Zakon o bankama. Osnivanje i poslovanje banaka. Nadzor i kontrola banaka. Tijela (organi) banke. Ograničenja u preuzimanju prevelikih rizika. Porezne osobe. Bankovna tajna.
 • SUVREMENE BANKE I NJIHOVO OKRUŽENJE
  Uzroci i značenje suvremenih promjena u financijama i bankarstvu. Disintermedijacija i njezin utjecaj na poslovanje banaka. Regulacija, deregulacija i reregulacija poslovanja banaka. Primjena informatičke tehnologije u bankarstvu. Internacionalizacija poslovanja banaka. Osiguranje depozita. Financijske inovacije u bankarstvu. Utjecaj suvremenih promjena na poslovanje banaka. Utjecaj na izvore banaka. Utjecaj na plasmane banaka. Utjecaj na prihode i rashode banaka.
 • POSLOVANJE BANAKA
  Načela bankovnog poslovanja. Banka kao bilanca. Bankovni poslovi - temeljne podjele. Struktura pasive banaka. Kapital banaka. Način formiranja. Značenje kapitala. Depoziti. Depoziti po viđenju, štedni depoziti po viđenju, oročeni depoziti, namjenski i nenamjenski depoziti. Depoziti stanovništva, poduzeća i države. Uzajmljena - pribavljena sredstva. Izračun troškova izvora sredstava banaka. Struktura aktive banaka. Kreditni plasmani. Ekonomska funkcija i značenje kredita. Kratkoročni: kontokorentni, lombardni, eskontni, avalni, akceptni, rambursni. Dugoročni: hipotekarni, potrošački, investicijski - razvojni, ostali. Organizacija kreditne funkcije, procedure odobravanja i praćenja kredita. Izračun cijene kredita i transferne cijene. Investicije banaka. Ostali plasmani. Izvanbilančni/uslužni poslovi i nebankovni proizvodi. Investicijsko bankarstvo. Prihodi i troškovi banaka. Kamatni i nekamatni prihodi. Kamatni i nekamatni troškovi. Cjenici banke. Politika formiranja i plasmana sredstava prema sektorima. Poslovi sa stanovništvom. Poslovni odnosi s poduzećima. Poslovni odnosi s državom. Poslovi sa inozemstvom, financiranje izvoza i specijalne financijske konstrukcije. Rizici u bankarstvu. Tehnike i procedure poslovanja banaka - slučajevi iz prakse.
 • BANKOVNI SEKTOR
  Karakteristike sustava. Bankovne krize. Restrukturiranje i redefiniranje banaka. Struktura bankovnog sektora. Pokazatelji profitabilnosti, efikasnosti i uspješnosti. Značenje banaka u financijskom sustavu i gospodarstvu. Usporedbe sa svijetom.
 • BANKARSTVO EUROPSKE UNIJE

Osnovna literatura

 • Miller, R.L., VanHoose, DD, Moderni novac i bankarstvo, MATE, Zagreb, 1997. (odabrana poglavlja)
 • Leko, V., ur., Rječnik bankarstva, Masmedia, Zagreb, 1998.

Dopunska literatura

 • V. Leko, A. Stojanović, A. Pavković, Materijali za izučavanje na predmetu Poslovno bankarstvo, Zagreb, 2005.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh