FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
2. semestar

2013/2014

7ECTSa

Preddiplomski

Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Osnove poduzetništva npp:37296

Engleski naziv

Basics of Entrepreneurship

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
45sati
Seminar
30sati

Sadržaj predavanja

 • ODREĐENJE PODUZETNIŠTVA
  Pojmovno određenje poduzetništva. Povijesni i komparativni razvoj poduzetništva i poduzeća. Temeljna načela poduzetništva. Poduzetničke perspektive. Dimenzije poduzetništva. Poduzetničko okruženje: 1. gospodarsko; 2. sociološko; 3. političko. Teorijski pristupi poduzetništvu. Poduzetništvo u hrvatskoj teoriji i praksi. Gospodarski i društveni preduvjeti razvoja poduzetništva. Uloga države u poticaju razvoja poduzetništva. Poduzetničko društvo.
 • PODUZETNIK
  Pojam i određenje poduzetnika. Vrste poduzetnika. Ključne osobine uspješnih poduzetnika. Važnost poduzetnika u suvremenom gospodarstvu. Poduzetnička kultura i etika. Izvori poduzetničkih ideja. Odnos poduzetništva i menadžmenta.
 • FUNKCIJE PODUZETNIŠTVA
  Stvaranje konkurentske prednosti. Temeljni koncepti upravljanja tehnologijama i inovacijama. Strateška i planska funkcija poduzetništva. Funkcije organiziranja poduzetništva. Upravljačka funkcija poduzetništva. Komunikacijska funkcija poduzetništva. Kadrovska funkcija poduzetništva. Financijska funkcija poduzetništva. Kontrolna funkcija poduzetništva.
 • PODUZEĆE I PODUZETNIČKO OKRUŽENJE
  Poduzeće u slobodnom poduzetništvu. Najučestaliji oblici poduzeća u tržišnoj ekonomiji. Pravni oblici poduzeća u Hrvatskoj. Poduzeće i industrija. Obrtničko poduzetništvo. Obiteljska poduzeća. Partnerska poduzeća. Korporacije i unutarnje poduzetništvo. Poduzetnička infrastruktura; poduzetnički centri, poduzetnički inkubatori i poslovne zone.
 • IZRADA POSLOVNOG PLANA
  Pojam i određenje poslovnog plana. Svrha poslovnog plana. Komponente i sadržaj poslovnog plana. Priprema poslovnog plana. Izgled i predstavljanje poslovnog plana. Ocjena učinkovitosti poslovnog plana. Analiza poslovnih mogućnosti.
 • POKRETANJE PODUZETNIČKOG PROJEKTA
  Moguće strategije ulaska u poduzetničke aktivnosti. Individualno poduzetništvo. Tradicionalno poduzetništvo. Kolektivno poduzetništvo. Poduzetnička ideja. Izvori financiranja poduzetničkog projekta. Strategija imitacije ili inovacije. Kupnja licence ili franšize kao poduzetnička opcija. Izlazak na međunarodno tržište. Prednosti i nedostatci pokretanja vlastitog posla.
 • KOMPARATIVNA ANALIZA PODUZETNIŠTVA
  Poduzetništvo u SAD. Poduzetništvo u Velikoj Britaniji i zemljama Europske unije. Poduzetništvo u tranzicijskim zemljama. Poduzetništvo u Hrvatskoj. Politika razvoja poduzetništva u izabranim zemljama.
 • IZAZOVI PODUZETNIŠTVA U 21. STOLJEĆU
  Poduzetnici 21. stoljeća. High-tech poduzetništvo. E-poduzetništvo. Poduzetništvo u virtualnoj ekonomiji. Novi modeli razvoja poduzetništva. Umrežavanje i poduzetništvo. Trendovi strateškog povezivanja poduzetnika i nastajanje klastera.

Osnovna literatura

 • Deželjin, J. i dr.: %22Poduzetnički management: izazov, rizik, zadovoljstvo%22, HITA, Zagreb, 2002.
 • Horvat, Đ. i Kovačić, M.: %22Menadžment u malom poduzetništvu%22, CERA PROM, Zagreb, 2004.
 • Jelavić, A.; Ravlić, P.; Starčević, A.; Šamanović, J.: %22Ekonomika poduzeća%22, Ekonomski fakultet Zagreb, 1995.
 • Kuvačić, N.: %22Počela poduzetništva%22, Ekonomski fakultet u Splitu, 1999.
 • Kuvačić, N.; %22Poduzetnički projekt kako sačiniti biznis-plan?%22, Ekonomski fakultet u Splitu, 2001.
 • Škrtić, M. : %22Osnove poduzetništva%22, Mikrorad d.o.o., Zagreb, 2002.
 • Vuković, I.: %22Ekonomika poduzetništva u hotelijerstvu%22, Dalmatina d.o.o. Zagreb, 1999.

Dopunska literatura

 • Barrow, C.: %22The Complete Small Business Guide%22, Capstone, 2002.
 • Burns, P.: %22Entrepreneurship and Small Business%22, Palgrave Macmillan, 2001.
 • Dollinger, M. J.: %22Entrepreneurship: Strategies and Resources%22, Prentice Hall, 2002.
 • Hisrich, D. R.; Shepard, D. A. i Peters, M. P.: Entrepreneurship%22, Irwin/McGraw-Hill, 2004.
 • Hitt, M. A.; Camp. M. i Sexton, D.: %22 Strategic Entrepreneurship: Creating a New Mindset%22, Blackwell Publishing, 2002.
 • Longenecker, J. G.; Moore, C. W.: %22Small Business Management An Entrepreneurial Emphasis%22, Thomson South-Western, 2003.
 • Scarborough N. M. i Zimmerer, T. W.: %22Effective Small Business Management: An Entrepreneurial Approach%22, Prentice Hall, 2003.
 • Timmons, J. A. i Spinell, S.: %22New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century%22, McGraw-Hill/Irwin, 2003.
 • Zimmerer, T. W. i Scarborough N. M.: %22Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management%22, Prentice Hall, 2004.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh