FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
6. semestar

2015/2016

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
6. semestar
3. nastavna godina

Obrambeni informacijski sustavi npp:72636

Engleski naziv

Defense Information Systems

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Kategorija ("boja")

UP

Cilj kolegija

Obrambene organizacije po svojim značajkama spadaju u posebnu klasu organizacija, a time i njihovi informacijski sustavi imaju posebne značajke. Metode razvoja obrambenih informacijskih sustava (TAFIM, IDEF familija metoda) razvijaju se najviše u Americi i NATO-u, a neke od tih metoda postale su i federalni standardi za razvoj informacijskih sustava ne samo državnih, već i privatnih organizacija. Zainteresirani studenti dobivaju znanja neophodna za razumijevanje informacijskih sustava, kako u obrambenim, tako i u ostalim organizacijama koje imaju više mogućih stanja funkcioniranja. Primjeri ovih organizacija su: MUP, namjenski organizirane snage za određenu zadaću, centri za upravljanje kriznim situacijama i sl.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • formalno opisati C2 organizaciju korištenjem konačnih automata
 • prepoznati različita stanja funkcioniranja C2 organizacija
 • razumjeti C2 organizacije
 • razumjeti i povezati statičke i dinamičke modele organizacija
 • razumjeti primjenu informacijske tehnologije u C4 organizacijama
 • sudjelovati u projektiranju informacijskih sustava C2 organizacija

Ishodi učenja programa

 • identificirati ključne podatke i informacije za donošenje racionalnih poslovnih odlukaidentificirati ključne podatke i informacije za donošenje racionalnih poslovnih odluka
 • razumjeti i primijeniti matematičke metode, modele i tehnike primjerene rješavanju problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava razumjeti i primijeniti matematičke metode, modele i tehnike primjerene rješavanju problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava
 • razumjeti stanje i trendove razvoja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), razumjeti njihov utjecaj na pojedinca, organizaciju i društvo te procijeniti njihovu primjenjivost u zadanom konteksturazumjeti stanje i trendove razvoja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), razumjeti njihov utjecaj na pojedinca, organizaciju i društvo te procijeniti njihovu primjenjivost u zadanom kontekstu

Sadržaj predavanja

 • Organizacijski sustavi u obrani
  Administrativne obrambene organizacije. Vojne organizacije. Načela funkcioniranja obrambenih organizacija. Procesi na razini odlučivanja, upravljanja i izvođenja. Standardni operativni postupci. Vojno odlučivanje. Namjenski organizirane snage i njihovo funkcioniranje.
 • C2 (Command and Control) sustavi
  Definicija C2 sustava. Ljudski čimbenik. Informacija u C2 sustavima. C2 infrastruktura. Command (zapovijedanje) kao primarno ljudska aktivnost. Control (kontrola) kao proces uz potporu suvremenih informacijskih tehnologija. Command – vještina i znanost, Control – znanost i vještina. Uloga zapovjednika u C2 sustavima. Nesigurnost, vrijeme i ritam operacija kao čimbenici C2 sustava.
 • C4I (Command, Control, Communications, Computers & Intelligence) sustavi
  C4I kao globalni sustavi. Koncept migracije i integracije taktičkih podatkovnih sustava, komunikacijskih sustava i sigurnosnih informacijskih sustava kroz vojnu hijerarhiju. Strateška, operativna i taktička razina C4I sustava. Arhitektura C4I sustava. Zajedničko IT operativno okruženje bojnog polja. Slanje, primanje, obrada, filtriranje, pohranjivanje i prikazivanje podataka neophodnih za donošenje odluke.
 • Formalni opis organizacijskih sustava u obrani
  Obrambeni sustavi kao organizacijski sustavi s više stanja funkcioniranja. Stanje obrambenog organizacijskog sustava. Model procesa stanja. Model podataka stanja. Prostor stanja obrambenih organizacijskih sustava. Koncept događaja koji mijenja stanje obrambenih organizacija. Sintaksa i semantika događaja. Obrambeni sustavi kao klasa organizacijskih sustava s vremenski promjenjivim funkcijama. Dinamička klasifikacija obrambenih sustava.
 • Dinamička analiza organizacijskih sustava u obrani
  Dinamika obrambenih organizacijskih sustava. Objektni pristup analizi obrambenih organizacijskih sustava. Procesi stanja i procesi događaja. Meta model metode konačnog automata. Modeliranje sintakse i semantike događaja. Meta model metode dinamičke analize obrambenih organizacijskih sustava.
 • Informacijski sustavi u obrani
  Informacijski sustavi u administrativnim obrambenim organizacijama. Vojni informacijski sustavi. Obrambeni informacijski sustavi kao dio obrambenih organizacijskih sustava. Mjesto obrambenih informacijskih sustava u prostoru genetičke taksonomije informacijskih sustava. Genetičko taksonomski redovi pojedinih obrambenih informacijskih sustava. Procjena složenosti obrambenih informacijskih sustava.
 • Strukturna analiza obrambenih informacijskih sustava
  Model procesa obrambenih informacijskih sustava. Stanja obrambenih informacijskih sustava. Meta model dijagrama toka podataka. Model procesa stanja sustava. Proširenje meta modela dijagrama toka podataka. Modeli procesa različitih stanja obrambenih organizacija. Vezivanje modela procesa različitih stanja u jedinstveni model procesa. Povezivanje meta modela strukturne analize sustava i dinamičke analize sustava.
 • Modeliranje podataka obrambenih organizacijskih sustava
  Metamodel modela podataka. Modeliranje podataka u organizacijama s više stanja funkcioniranja. Podatkovna struktura događaja – semantika događaja. Model podataka događaja i model podataka stanja obrambene organizacije. Prošireni meta model modela podataka – uvođenje sintakse i semantike događaja. Povezivanje metamodela dinamičke analize sustava i modeliranja podataka.
 • Metodika projektiranja obrambenih informacijskih sustava
  Veza četiri metode: dinamička klasifikacija sustava, dinamička analiza sustava, strukturna analiza sustava i modeliranje podataka. Metodika projektiranja obrambenih informacijskih sustava. Postupci primjene metoda u metodici. Dijagram toka metodike.
 • TAFIM (Technical Architecture Framework For Information Management) metodika - osnove
  Američka agencija za razvoj obrambenih informacijskih sustava (Defense Information Systems Agency – DISA). Okvir tehničke arhitekture za upravljanje informacijama (TAFIM) – standard razvoja obrambenih informacijskih sustava. Tehnički referentni model za obrambena informacijska sučelja. Arhitektura obrambenog informacijskog sustava.
 • TAFIM - arhitektura
  Okruženje otvorenih informacijskih sustava. Sigurnost podataka i informacija u obrani. Dijeljene baze podataka. Usmjereni životni ciklus obrambenih informacijskih sustava. Prototipiranje i modeliranje. Konvergencija prema otvorenim informacijskim sustavima. Modeli integracije procesa upravljanja obrambenim informacijama. Integracija na pet razina: organizacijska, razina misije, funkcionalna, aplikacijska i korisnička.
 • IDEF (Integrated DEFinition) metode
  IICE (Information Integration for Concurrent Engineering) project. SADT (Structured Analysis and Design Technique) metodika – temelj IDEF metoda. IDEF0 metoda za modeliranje procesa. IDEF1X metoda za modeliranje podataka. Familija IDEF metoda – od organizacijskog projektiranja do implementacije obrambenih informacijskih sustava.
 • IDEF metode – način uporabe
  Realizacija žiivotnog ciklusa obrambenih informacijskih sustava uporabom IDEF metoda. CASE alati za potporu IDEF metodici – BPWin (Business Process Windows) i ERWin (Entity Relationship Windows). IDEF0 i IDEF1X kao NIST standardi od 1993. godine
 • Informacijske tehnologije u obrambenim informacijskim sustavima
  Združena tehnička arhitektura – JTA (Joint Technical Architecture). Jezgra JTA kao skup minimalnih funkcionalnosti koje mora zadovoljavati svaki obrambeni informacijski sustav. Dodaci JTA – skup informacijskih sučelja za povezivanje informacimjskih sustava različitih razina i funkcija. Povezivanje informacijskih sustava kopnene vojske, zrakoplovstva i mornarice. Povezivanje administrativnih obrambenih organizacija i vojnih organizacija jedinstvenim informacijskim sustavom logistike.
 • Primjeri obrambenih informacijskih sustava u RH
  Informacijski sustav Ministarstva obrane (MORH), kao administrativne organizacije. Struktura informacijskog sustava MORH-a. Informacijski sustav glavnog stožera oružanih snaga RH (GS OSRH). Informacijski sustav korpusa kopnene vojske. Informacijski sustav zapovjednog broda hrvatske ratne mornarice (HRM). Zapovjedni informacijsko-komunikacijski sustav OSRH.

Sadržaj seminara/vježbi

 • C4I sustavi
  Analizirati C4I sustave sa organizacijskog i informacijskog stajališta.
 • Državna služba za zaštitu i spašavanje
  Opisati standardne postupke službe 112 i informacijski sustav, te primijenjenu informacijsku tehnologiju u radu te službe.
 • C2 organizacije i IT potpora
  Opisati osnove C2 organizacije i postupke anliziranja i ažuriranja informacija potrebnih za donošenje kritičnih odluka
 • Vojni informacijski standardi
  Opisati rad organizacija koje donose i ažuriraju vojne (mil) standarde u području primjene informacijske tehnologije. Klasificirati ove standarde i opisati neke od njih.
 • Standardni operativni postupci
  Definicija i značaj standardnih operativnih postupaka (SOP) u obrambenim organizacijama. Razvoj informacijskih sustava za potporu poslovnim procesima utemeljenim na SOP-ovima.

Alati koji se koriste na predmetu

 • CA vERwin Datamodeler
  Standardni alat NATO-a za modeliranje podataka u obrambenim organizacijama

Osnovna literatura

 • Dobrović, Ž. Obrambeni informacijski sustavi. elektronička skripta, 2008.
 • Brumec, J. et al. Strateško planiranje i razvoj obrambenih informacijskih sustava. Projekt MORH – FOI, 2002. (Moodle)
 • Kott, A. Advanced Technology Concepts for Command and Control. Xlibris Corporation, Bloomington, 2004.

Dopunska literatura

 • Dobrović, Ž. Formal description of organizations with time changeable functions: additional method in the analysis phase of information systems development. Proceedings of the 13th International Conference on Information and Intelligent Systems, IIS 2002, str. 181-191, Varaždin, Croatia, 2002.
 • Dobrović, Ž. Metode razvoja i projektiranja informacijskih sustava za objektne sustave s vremenski promjenjivim funkcijama : doktorska disertacija. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 1998.
 • Stanton, N.A.; Baber, C.; Harris, D. Modeling command and control: event analysis of systemic teamwork. Aldershot, Ashgate, 2008.
 • Builder, C.H.; Bankes, S.C.; Nordin, R. Command concepts: a theory derived from the practice of command and control. RAND, Santa Monica, 1999.

Preduvjeti

 • Informatika 2
  Cilj kolegija je upoznati studente s modelima izgradnje informacijskog sustava i njegovom upotrebnom u poslovnom okruženju. Ukazat će se na različite aspekte primjene računala u optimizaciji poslovnih procesa i pri realizaciji sustava elektroničkog poslovanja. Definirat će se i opisati načini prezentacije rezultata obrade s naglaskom na primjenu multimedije, te razvoj i primjena prividne stvarnosti. Studenti će se upoznati i sa vrstama računalnih mreža, te osnovnim uređajima potrebnim za njihovu realizaciju. Koncept mreže proširit će se znanjima iz područja Interneta i njegovih tehnologija, internetskim servisima, načinom pronalaženja podataka na Internetu, te potrebnom infrastrukturom. Sigurnosti i zaštite informacijskih sustava temelj je primjene računala u korporativnim uvjetima. Razvit će se svijest o postojanju prijetnji i važnosti zaštite podatkovnog sadržaja. Definirat će se i objasniti mjere zaštite podatkovnog sadržaja, kao i konkretne mogućnosti njihove primjene. Na pragmatičkoj razini studenti će biti osposobljeni za rad u sustavima otvorenog koda.
 • Organizacija
  Ciljevi predmeta jesu osposobljavanje studenata iz organizacije za praktični i teorijski rad. Predavanja bi studentima trebala stvoriti viziju stvarnih situacija u organizacijama gdje bi se mogli naći, kao i načine i metode njihova rješavanja, a sama teorija će se još dodatno upotpuniti na seminarima
 • Projektiranje informacijskih sustava
  Studenti trebaju uočiti da svaki složeni organizacijski (ili objektni) sustav ima svoj informacijski (pod)sustav, koji omogućava njegovo učinkovito djelovanje, upravljanje sustavom te rast i razvoj u promjenljivim uvjetima. Zahtjevi za novi IS moraju se izvesti na osnovu analize poslovnih procesa objektnog sustava. Tijekom kolegija treba ovladati strukturnim i objektnim metodama za planiranje, analizu, oblikovanje i izvedbu IS-a, kao i metodikama informacijskog inženjerstva. Na temelju stečenih teorijskih znanja studenti moraju biti u stanju realizirati, primjenom novih informatičkih tehnologija, sve faze životnog ciklusa svakog IS-a uz upotrebu CASE-alata. Za planirani IS studenti moraju znati procijeniti njegovu kakvoću te očekivane učinke na poboljšanje poslovanja, a za uvedeni sustav organizirati njegovo održavanje i daljnji razvoj.

Slični predmeti

 • National Defense University (Information Resources Management College) www.ndu.edu
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dobrović Željko Predavanje 15 2 1
Seminar 15 1 1
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh