FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
6. semestar

2016/2017

5ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
6. semestar
3. nastavna godina

Operacijska istraživanja 1 npp:72631

Engleski naziv

Operations Research 1

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Kategorija ("boja")

TO

Cilj kolegija

Upoznati teoretske podloge, metode i tehnike operacijskih istraživanja vezane uz optimalizaciju parametara poslovanja putem linearnog programiranja. Studenti će ovladati općim metodama linearnog programiranja temeljenim na simplex algoritmu, te izvedene metode za rješavanje specifičnih problema. Usvojene metode studenti će primijeniti u rješavanju viševarijabilnih problema poslovanja

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • analizirati i interpretirati optimalna rješenja u poslovnom okruženju
 • izraditi modele linearnog programiranja za prepoznate probleme
 • koristiti programsku podršku za primjenu linearnog programiranja
 • osposobiti se za rad u grupi
 • prepoznati metode i tehnike linearnog programiranja za rješavanje pojedinih problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava
 • prepoznati probleme iz područja informacijskih i poslovnih sustava koje je moguće riješiti linearnim programiranjem
 • prezentirati primjenu metoda i tehnika linearnog programiranja na primjeru odabranog problema
 • primijeniti izvedene metode linearnog programiranja na specifične poslovne probleme (transportni problemi, problemi zaliha, asignacije, raspodjele, ...)
 • primijeniti simpleks metodu za rješavanje općenitih problema

Ishodi učenja programa

 • analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT
 • identificirati ključne podatke i informacije za donošenje racionalnih poslovnih odlukaidentificirati ključne podatke i informacije za donošenje racionalnih poslovnih odluka
 • modelirati poslovne procese i podatke u organizacijama i primijeniti modele u razvoju informacijskih i poslovnih sustavamodelirati poslovne procese i podatke u organizacijama i primijeniti modele u razvoju informacijskih i poslovnih sustava
 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju

Sadržaj predavanja

 • Uvod u operacijska istraživanja Formulacija problema, definiranje problema s aspekta operacijskog istraživača. Jednostavan primjer.Koraci metodologije operacijskih istraživanja: promatranje sustava i
  Nedostaje
 • Ponavljanje vektora i Euklidskog prostora Vektorski prostori, linearna zavisnost i nezavisnost, baze i bazično rješenje, metode redukcije. Konveksni skupovi.
  Nedostaje
 • Definicija problema linearnog programiranja Funkcija cilja i varijable odlučivanja. Sustavi ograničenja: standardni, kanonski i opći problem. Pretpostavke: proporcionalnost i aditivnost, cjelobrojnos
  Nedostaje
 • Grafičko rješenje problema linearnog programiranja s dvije varijable Grafičko rješavanje problema linearnog programiranja, definiranje rješenja ograničenja, određivanje područja zajedničkog rješenja
  Nedostaje
 • Posebni slučajevi linearnog programiranja Analiziranje i definiranje nekih problema linearnog programiranja: problem ishrane, problem raspoređivanja poslova, problem proračuna kapitala, kratkoročno f
  Nedostaje
 • Rješavanje standardnog problema linearnog programiranja, simpleks algoritam Definicija standardnog oblika LP, definiranje ograničenja i njihova pretvorba u sustav linearnih jednadžbi, definiranje fun
  Nedostaje
 • Rješavanje problema linearnog programiranja za minimum Simpleks algoritam za rješavanje problema minimalizacije, prevođenje problema minimalizacije u standardni problem, dvofazna simpleks metoda: pos
  Nedostaje
 • Rješavanje općih problema linearnog programiranja Definicija općeg problema LP. Specifičnosti skupa ograničenja. Metoda velikog M: postavljanje početnog bazičnog rješenja i uvođenje artificijelnih va
  Nedostaje
 • Dualnost linearnog programiranja Postavljanje dualnog problema: standarni i ostali problemi LP. Ekonomska interpretacija dualnog problema. Teorem dualnosti i njegove posljedice. Lagrangeovi multiplik
  Nedostaje
 • Posebna svojstva simpleks algoritma Alternativna optimalna rješenja: definicija i interpretacija alternativnih optimalnih rješenja, multiplicitet optimalnih rješenja. Neomeđeni problemi linearnog pro
  Nedostaje
 • Senzitivna analiza Grafički uvod u senzitivnu analizu, poslovno korištenje cijena u sjeni, analiza z-vrijednosti, ako postojeća baza nije više optimalna, analiza osjetljivosti, kada se jedan ili više
  Nedostaje
 • Formulacija transportnog problema, traženje mogućih rješenja transportnih problema Definicija transportnog problema. TPLP kao opći problem i kao specifični problem linearnog programiranja. Specifična
  Nedostaje
 • Optimalna rješenja transportnog problema Traženje optimalnih rješenja TP, metode. MODI metoda, metoda relativnih troškova, metode koje ne traže početni raspored tereta: Kotzigova metoda, metoda Forda
  Nedostaje
 • Ostale klase transportnih problema Problem pridruživanja: definiranje i postavljanje problema pridruživanja, rješavanje problema pridruživanja: Mađarska metoda, koraci i interpretacija rješenja. Prob
  Nedostaje
 • Ostale teme u linearnom programiranju Upoznavanje s ostalim metodama linearnog programiranja: revidirana simpleks metoda, rješavanje kompleksnih problema linearnog programiranja, simpleks metoda za v
  Nedostaje

Sadržaj seminara/vježbi

 • Grafičko rješavanje problema linearnog programiranja
  tehnike za grafičko rješavanje
 • Simplek postupak
  Tehnike simpleks algoritma - standardni problem maksimuma Tehnike simpleks algoritma - standardni problem minimum Tehnike simpleks algoritma - opći problem maksimuma Tehnike simpleks algoritma - opći problem minimum
 • Transportni problem - početni raspored
  Metode početnog rasporeda tereta - metoda kornera Metode početnog rasporeda tereta - metoda minimalnih troškova Metode početnog rasporeda tereta - Vogel metoda
 • Transportni problem - optimalno rješenje
  Metode za traženje optimalnog rješenja - MODI metoda Metode za traženje optimalnog rješenja - metoda relativnih troškova

Alati koji se koriste na predmetu

 • Lingo 9
  Rješavanje problema linearnog programiranja
 • What'sBest 8
  Rješavanje problema linearnog programiranja

Osnovna literatura

 • Barković, D. Operacijska istraživanja. 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet, Osijek, 2001.
 • Martić, Lj. Matematičke metode za ekonomske analize II. Narodne novine, Zagreb, 1976.

Dopunska literatura

 • Martić, Lj. Primjena matematičkih metoda u ekonomskoj analizi. zbirka zadataka, Informator, Zagreb, 1976.
 • Chiang, A.C. Osnovne metode matematičke ekonomije. MATE, Zagreb, 1994.
 • Ravindran, A.; Phillips, D.T.; Solberg, J.J. Operatons Research. John Wiley and Sons, New York, 1997.

Preduvjeti

 • Matematika 1
  Cilj predmeta Matematika I je upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima diskretne matematike (kao što su matematički modeli, matematička logika te skupovi i relacije) i linearne algebre (matrice, determinante, sustavi linearnih jednadžbi i nejednadžbi) koji su neophodni za prihvaćanje kvantitativnih aspekata znanja u informacijskim i organizacijskim znanostima te priprema studenata za logičko razmišljanje u znanosti i poslovanju. Predmet ima i generičke ciljeve kao što su timski rad, prezentacijske vještine (usmeno i pismeno izražavanje), razumijevanje modela, upotreba literature i razvoj ICT vještina, te posebno strategije rješavanja problemskih zadataka. Nadalje, koncepcija rada omogućava razvoj vještina apstrakcije kod studenata

Slični predmeti

 • Operacijska istraživanja, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 • Operacijska istraživanja, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Operacijska istraživanja, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dušak Vesna Predavanje 15 2 2
Perši Nenad Seminar 15 2 4
Žajdela Hrustek Nikolina Seminar 15 2 1
Izvanredni rok
Datum: 07.05.2020.
Vrijeme: 16:00
Napomena:

Operacijska istraživanja 1 - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kratka provjera 1 - uvod u linearno programiranje10
Kratka provjera 2 - simpleks algoritam10
1. Kolokvij - simpleks metoda25
Kratka provjera 3 - modeli transportnih problema10
2. Kolokvij - metode za rješavanje transportnih problema25
Aktivnost na nastavi20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


 

 

Za prolaz na kolokviju potrebno je sakupiti 50% bodova na svakom kolokviju.

Za potpis je potrebno skupiti minimalno 30 bodova.

Za pozitivnu ocjenu na kontinuiranom praćenju potrebno je skupiti minimalno 50 bodova i položiti sve kolokvije. Studenti koji ne polože kolegij na temelju bodova izlaze na pismeni i na usmeni ispit.

Napomena: Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u projektnim zadacima, provjerama i praktičnim zadacima je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata.

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvij + 100.0 30.0 30.0 90 +
Drugi kolokvij + 70.0 70.0 60 +
Ponavljanje jednog nepoloženog kolokvija + 90 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 0 0 Na predavanjima i seminarima dozvoljena su 2 izostanka u svakom petotjednom periodu. Ne može se nadoknaditi
Aktivnost 20 0 Studenti aktivno sudjeluju u rješavanju zadataka. Na nastavi prezentiraju određene teme koje dogovaraju s nositeljem kolegija. Mogu izraditi programska rješenja za probleme iz domene operacijskih istraživanja Ne može se nadoknaditi
Kratke provjere 30 0 Ukupno 3 kratke provjere koje se provode na predavanjima i seminarima Ne može se nadoknaditi
1. kolokvij 25 0 Rješavanje zadataka uz dodatak pitanja koja ispituju razumijevanje. Ne može se nadoknaditi
2. kolokvij 25 0 Rješavanje zadataka uz dodatak pitanja koja ispituju razumijevanje. Ne može se nadoknaditi
ZBROJ 100 Za pozitivnu ocjenu na kontinuiranom praćenju potrebno je sakupiti minimalno 50% od ukupnog broja bodova. Svaki kolokvij se treba položiti s minimalno 50% mogućih bodova. Može se ponoviti jedan nepoloženi kolokvij ukoliko su ostali kolokviji položeni.


 

 

Operacijska istraživanja 1 - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kratka provjera 1 - uvod u linearno programiranje10
Kratka provjera 2 - simpleks algoritam10
1. Kolokvij - simpleks metoda25
Kratka provjera 3 - modeli transportnih problema10
2. Kolokvij - metode za rješavanje transportnih problema25
Aktivnost 20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


 

 

Za prolaz na kolokviju potrebno je sakupiti 50% bodova na svakom kolokviju.

Za pozitivnu ocjenu na kontinuiranom praćenju potrebno je skupiti minimalno 50 bodova i položiti sve kolokvije. Studenti koji ne polože kolegij na temelju bodova izlaze na pismeni i na usmeni ispit.

Napomena: Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u projektnim zadacima, provjerama i praktičnim zadacima je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvij + 100.0 30.0 30.0 90 +
Drugi kolokvij + 70.0 70.0 60 +
Ponavljanje jednog nepoloženog kolokvija + 90 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 0 0 Izvanredni studenti nisu obvezni prisustvovati redovnoj nastavi.
Aktivnost 20 0 Radi ostvarenja dodatnih bodova, koje redoviti studenti realiziraju aktivnošću na nastavi, izvanredni studenti mogu izabrati dodatni zadatak, oko čeka se dogovara s izvođačima kolegija. Ne može se nadoknaditi
Kratke provjere 30 0 Ukupno 3 kratke provjere koje se provode na predavanjima i seminarima Ne može se nadoknaditi
1. kolokvij 25 0 Rješavanje zadataka uz dodatak pitanja koja ispituju razumijevanje. Ne može se nadoknaditi
2. kolokvij 25 0 Rješavanje zadataka uz dodatak pitanja koja ispituju razumijevanje. Ne može se nadoknaditi
ZBROJ 100 Za pozitivnu ocjenu na kontinuiranom praćenju potrebno je sakupiti minimalno 50% od ukupnog broja bodova. Svaki kolokvij se treba položiti s minimalno 50% mogućih bodova. Može se ponoviti jedan nepoloženi kolokvij ukoliko su ostali kolokviji položeni.


Uvjeti polaganja predmeta putem kontinuiranog praćenja za izvanredne studente:

 

1. Kolokviji (50 bodova)

- prvi kolokvij -  simpleks metoda

- drugi kolokvij – metode za rješavanje transportnih problema

-individualni rad
- pišu se u isto vrijeme kada pišu i redovni studenti
- iznimka su oni izvanredni studenti koji zbog radnih obaveza nisu u toj mogućnosti - oni mogu pisati kolokvije u dogovoru s izvođačima kolegija u vrijeme konzultacija
- za prolaz na kolokviju potrebno je skupiti minimalno 50% bodova
- jedan od kolokvija može se ponavljati u predviđenom terminu

2. Aktivnost (20 bodova) - radi ostvarenja dodatnih bodova, koje redoviti studenti realiziraju aktivnošću na nastavi, izvanredni studenti mogu izabrati dodatni zadatak, oko čeka se dogovara s izvođačima kolegija

3. Kratke provjere (30 bodova) – ukupno 3 kratke provjera koje se provode na predavanjima i vježbama
- pišu se u isto vrijeme kada ih pišu i redovni studenti
- iznimka su oni izvanredni studenti koji zbog radnih obaveza nisu u toj mogućnosti - oni mogu pisati kratke provjere u dogovoru s izvođačima kolegija u vrijeme konzultacija

Kontinuirano praćenje je obuhvaćeno obveznom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Materijali na Moodle-u ažuriraju se tjedno, a to vrijedi za prezentacije iz predavanja, zadatke i primjere iz seminarske nastave.

 

Izvanredni studenti koji žele položiti predmet Operacijska istraživanja 1 na redovnom ispitnom roku

Izvanredni studenti koji nisu u mogućnosti dolaziti na međuispite, te prezentirati i braniti projektni rad polažu predmet izlaskom na pismeni i usmeni ispit. Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima. Usmenom ispitu pristupa se nakon uspješnog položenog pismenog ispita. Na pismenom ispitu mora se sakupiti minimalno 50% bodova od ukupnog broja bodova.

Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Materijali na Moodle-u ažuriraju se tjedno, a to vrijedi za prezentacije iz predavanja, zadatke i primjere iz seminarske nastave.

 

 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh