FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
5. semestar

2016/2017

3ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
5. semestar
3. nastavna godina

Njemački jezik za menadžere npp:72619

Engleski naziv

German Language for Managers

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

OP

Cilj kolegija

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnom terminologijom iz pojedinih područja menadžmenta (kao što su funkcije menadžmenta, menadžerske vještine i stilovi, upravni menadžment, menadžeri i poslovna etika, međunarodni menadžment i kulturne razlike, žene menadžeri, restrukturiranje poduzeća, korupcija i pranje novca) koja će im omogućiti razumijevanje govornog i pisanog jezika tih područja te sudjelovanje u bilo kakvom razgovoru ili raspravi u vezi navedenih tema. U okviru predmetu studenti će razvijati vještine usmene i pismene komunikacije (u registrima primjerenim za pojedine situacije) koje su u današnjem poslovnom okruženju jedan od neophodnih preduvjeta uspješnosti poslovnih ljudi i njihovih poduzeća. Cilj predmeta je poticanje kritičkog razmišljanja studenata (praćenje informacija, sinteza, analiza) i njegovanje akademske razine obrade i prezentacije sadržaja, poticanje redovitog praćenja tiskanih i elektronskih poslovnih sadržaja. U sklopu predmeta razvijat će se i generičke vještine: timski rad, prezentacijske vještine, snalaženje u problemskoj situaciji, te društvene vještine građanske angažiranosti i socijalne odgovornosti.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u poslovnim situacijama
 • iznijeti jasan, podroban opis složenih činjenica povezujući tematske cjeline, razvijajući određene misli i zaokruživši izlaganje odgovarajućim zaključkom
 • izražavati se tečno i neusiljeno bez jako očitog traženja odgovarajućih riječi
 • izraziti se jasnim dobro strukturiranim tekstom te obrazlagati svoja stajališta
 • održavati visok stupanj gramatičke ispravnosti; sustavne pogreške su rijetke i teško se primijećuju.
 • pisati o složenim temama u pismu, eseju ili izvještaju,naglašavajući ono što smatraju važnim. Mogu odabrati stil koji odgovara čitatelju kojemu je to namijenjeno.
 • pratiti i sudjelovati u složenim interakcijama, grupnim raspravama, čak i o složenim i nepoznatim temama
 • precizno izraziti svoje ideje i mišljenja te se svojim doprinosom spretno uključiti u raspravu drugih govornika
 • razumjeti dugačke i kompleksne činjenične i stručne tekstove te prepoznati stilske različitosti
 • razumjeti specijalizirane članke i duže tehničke upute

Ishodi učenja programa

 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju
 • uspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuuspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • 1. Pojam i važnost menadžmenta (3 sata)
  Definicija menadžmenta. Uloge menadžmenta. Uloga teorije i prakse u menadžmentu. Međunarodni menadžment.
 • 2. Funkcije menadžmenta(3 sata)
  Planiranje. Organiziranje.
 • 3. Funkcije menadžmenta (3 sata)
  Upravljanje ljudskim potencijalima. Zapošljavanje, etičke norme, sigurnost na poslu, sindikalno udruživanje. Motivacija i vođenje. Kontroliranje.
 • 4. Menadžerske vještine. Menadžerski stilovi.(3 sata)
  Autokratski, demokratski.
 • 5. Kvalitete uspješnog menadžera. Menadžer u poslovnoj hijerarhiji kompanije. (3 sata)
  Nazivi radnih mjesta i hijerarhija.
 • 6. Upravni menadžment. (3 sata)
  Nadzorni odbor. Izvršni menadžment. Uprava. Nagrađivanje izvršnog menadžmenta.
 • 7. Veza menadžmenta s vanjskim okruženjem. (3 sata)
  Društvena odgovornost. Menadžeri i poslovna etika. Etika u različitim kulturološkim okružjima.
 • 8. Globalne multinacionalne kompanije i međunarodni menadžment. (3 sata)
  Oblici interakcije ugovor o licenci, zajednički pothvat, osnivanje vlastitih podružnica i ogranaka.
 • 9. Kulturne razlike (3 sata)
  Osobni kontakti distanca, familijarnost, obraćanje imenom ili prezimenom, pozdravljanje, fizički kontakt, geste, poslovni ručkovi, pokloni, odijevanje.
 • 10. Kulturni stereotipi i menadžment (3 sata)
  Stereotipi pomoć ili otežavanje poslovnih veza. Razlike koje proizlaze iz zemljopisnih, klimatskih, povijesnih, religijskih, političkih, socijalnih i ekonomskih različitosti.
 • 11. Menadžerski informacijski sustav (MIS). (3 sata)
  Pojam i karakteristike MIS-a. Struktura MIS-a.
 • 12. Žene menadžeri. (3 sata)
  Karakteristike žena menadžera. Stav prema ženama u poslovnim organizacijama. Diskriminacija.
 • 13. Poduzetništvo. (3 sata)
  Definicija i karakteristike poduzetnika i poduzetništva. Menadžeri vs Poduzetnici.
 • 14. Restrukturiranje poduzeća. (3 sata)
  Fuzioniranje poduzeća. Mjerenje uspješnosti. Preuzimanje uprave nad kompanijom.
 • 15. Mito i korupcija.(3 sata)
  Pranje novca

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe 1 - Definicija menadžmenta.
  Vježbe 1 - Definicija menadžmenta. Uloge menadžmenta. Međunarodni menadžment. Analiza tipičnih fraza i razlikovanje značenja srodnih pojmova.
 • Vježbe 2 - Planiranje. Organiziranje
  Vježbe 2 - Planiranje. Organiziranje. Ispisivanje i prevođenje tipičnih fraza u izvornom tekstu.
 • Vježbe 3 - Upravljanje ljudskim potencijalima
  Vježbe 3 - Upravljanje ljudskim potencijalima. Zapošljavanje. Motivacija i vođenje. Vođenje bilježaka na temelju slušanog teksta. Analiza zapisanog teksta.
 • Vježbe 4 - Menadžerske vještine. Menadžerski stilovi
  Vježbe 4 - Menadžerske vještine. Menadžerski stilovi. Semantičko i formalno raščlanjivanje pojedinih konstrukcija i frazeoloških izraza. Traženje najprikladnijih hrvatskih ekvivalenata.
 • Vježbe 5 - Kvalitete uspješnog menadžera
  Vježbe 5 - Kvalitete uspješnog menadžera. Nazivi radnih mjesta i njihovo prevođenje na hrvatski jezik.
 • Vježbe 6 – Nadzorni odbor. Izvršni menadžment. Uprava.
  Vježbe 6 – Nadzorni odbor. Izvršni menadžment. Uprava. Analiza sadržaja teksta. Sažeto iznošenje sadržaja na njemačkom jeziku uz pomoć bilježaka i bez pomoći bilježaka.
 • Vježbe 7 – Pismena provjera znanja – 1. kolokvij
 • Vježbe 8 - Međunarodni menadžment
  Vježbe 8 - Međunarodni menadžment. Ispisivanje i prikupljanje stručnog nazivlja iz područja menadžmenta. Upotreba kratica i akronima. Tipični frazeološki izrazi u stručnim tekstovima iz područja menadžmenta.
 • Vježbe 9 - Kulturne razlike
  Vježbe 9 - Kulturne razlike. Prevođenje stručnog članka s hrvatskog na njemački jezik. Sadržajna i formalna raščlamba hrvatskog teksta. Pronalaženje odgovarajućih ekvivalenata na njemačkom jeziku.
 • Vježbe 10 - Kulturni stereotipi i razlike
  Vježbe 10 - Kulturni stereotipi i razlike. Sadržajna analiza izvornog teksta. Gramatičko semantička analiza sažetka. Pisanje sažetka. Kritička analiza sažetka i skupna dorada predložene verzije.
 • Vježbe 11 – Pojam i karakteristike MIS-a.
  Vježbe 11 – Pojam i karakteristike MIS-a. Oblikovanje teksta na njemačkom jeziku. Skupno razmatranje pojedine verzije i njeno poboljšanje i dorada.
 • Vježbe 12 – Karakteristike žena menadžera
  Vježbe 12 – Karakteristike žena menadžera. Definiranje teme. Prikupljanje stručne literature i vođenje bilježaka.
 • Vježbe 13 – Definicija i karakteristike poduzetnika i poduzetništva.
  Vježbe 13 – Definicija i karakteristike poduzetnika i poduzetništva. Slušanje i analiza video zapisa sa sličnom temom koju su održali izvorni govornici.
 • Vježbe 14 – Pismena provjera znanja – 2. kolokvij
 • Vježbe 15 - Vođenje rasprave nakon predavanja
  Vježbe 15 - Vođenje rasprave nakon predavanja. Analiza predavanja s jezičnog, retoričkog i stručnog stajališta.

Alati koji se koriste na predmetu

 • Ne koristi programske alate.

Osnovna literatura

 • Šimunić, V. Deutsche Geschäftskorrespondenz und Bürokommunikation. Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 • Šimunić, V.; Stublić, S. Geschäftsbriefe auf Deutsch. Školska knjiga, Zagreb, 1995.
 • Medić, I. Kleine deutsche Grammatik. Školska knjiga, Zagreb, 2007.

Dopunska literatura

 • Jakić, B., Hurm, A. Hrvatsko-njemački rječnik. 9. izd. Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 • Uroić, M., Hurm, A. Njemačko-hrvatski rječnik. 4. izd. Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 • Rodek, S., Kosanović, J. Njemačko-hrvatski poslovni rječnik. Masmedia, Zagreb, 2004.
 • Rittgasser, S., Rittgasser, J. Njemačko-hrvatski računalni rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 1996.
 • Rittgasser, S., Rittgasser, J. Hrvatsko-njemački računalni rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 1997.

Preduvjeti

 • Njemački jezik 1
  Cilj predmeta je upoznavanje studenata s temeljnim pojmovima iz užeg područja struke na njemačkom jeziku i usvajanje osnovnog stručnog pojmovlja nužnog za kvalitetno praćenje informatičke literature na njemačkom jeziku. Studenti će po uspješnom završetku moći razumjeti i interpretirati izabrane tekstove na njemačkom jeziku, koristiti gramatičke strukture u funkciji razumijevanja stručnih tekstova, razlikovati i primijeniti različite jezične registre (formalno/neformalno izražavanje), učinkovito se koristiti rječnikom i drugim priručnicima, te timski izvoditi jednostavne projektne zadatke.
 • Njemački jezik 2
  Cilj predmeta je upoznavanje studenata s temeljnim pojmovima iz užeg područja struke na njemačkom jeziku, pri čemu je glavni cilj studentima pružiti znanje stručnog jezika potrebno za kvalitetno praćenje informatičke literature na njemačkom jeziku. Budući da je za ostvarenje tog cilja podjednako potrebno poznavanje leksika, tj. samih sadržaja na njemačkom jeziku kao i jezičnih struktura, značajno mjesto zauzima i utvrđivanje odnosno proširivanje znanja njemačke gramatike. Osim razumijevanja tekstova te sposobnosti iznošenja stručnog sadržaja, značajan naglasak je na razvijanju vještina usmene i pismene komunikacije gdje se karakteristični leksički i gramatički sadržaji smještaju unutar tipičnih komunikacijskih situacija za ovo područje.

Slični predmeti

Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova

Njemački jezik za menadžere - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi5
Aktivnosti na nastavi20
Domaće zadaće20
Kolokviji55
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomene:

1. Za ostvarivanje ocjene iz kolegija studenti uključeni u kontinuirano praćenje trebaju izvršiti sve uvjete za potpis (navedene u tablici na sljedećoj stranici) te na oba kolokvija postići pozitivnu ocjenu.

Studenti koji su putem redovnog praćenja nisu uspjeli ostvariti ocjenu iz kolegija trebaju pristupiti cjelovitom završnom ispitu na bilo kojem roku, uz ispunjavanje svih zadanih preduvjeta navedenih u ovom modelu praćenja.

2. Ispit iz kolegija sastoji se od pismenog i usmenog ispita. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 25 od 55 bodova na pismenom ispitu. Na redovnom ispitnom roku, pismeni ispit sastoji se od zadataka za provjeru različitih pismenih vještina, te vještine čitanja i prevođenja. Na pismenom ispitu studentima se preporuča korištenje rječnika. Ispitno gradivo obuhvaćeno je obveznom ispitnom literaturom, te materijalima dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1.Kolokvij + 100.0 45 +
2.Kolokvij + 30.0 70.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 3 1 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 2 izostanka. 2 izostanka Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na vježbama 2 1 Na svim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 2 izostanka. 2 izostanka Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Domaće zadaće / prezentacije 20 8 Ukupno ima 4 zadaće i prezentacija koje zajedno nose 20 bodova. Student treba pažljivo pročitati pripreme za vježbe te pripremiti /riješiti zadatak kod kuće. Ako je tako navedeno u uputama, pismenu zadaću treba postaviti na Web. Prezentaciju treba prezentirati u dogovorenom terminu. 8 bodova Javiti se nastavniku nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do kraja trećeg tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Predati zadaće koje nisu obrađene. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
1 Kolokvij 25 0 Pitanja uključuju sljedeće tipove zadataka: pitanja koja ispituju razumijevanje teksta; prevođenje, definiciju ili usporedbu stručnih termina; prevođenje sintagmi ili rečenica; pitanja otvorenog tipa; analizu i upotrebu jezičnih jedinica
2. Kolokvij 30 0 Pitanja uključuju sljedeće tipove zadataka: pitanja koja ispituju razumijevanje teksta; prevođenje, definiciju ili usporedbu stručnih termina; prevođenje sintagmi ili rečenica; pitanja otvorenog tipa; analizu i upotrebu jezičnih jedinica
Aktivosti na nastavi 20 0 Sudjelovanje studenata u diskusijama na zadanu temu.
Zbroj 100


Njemački jezik za menadžere - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2016/2017

PRAĆENJE RADA IZVANREDNIH STUDENATA

NAČIN RADA (Bodovanje i praćenje rada izvanrednih studenata):

Izvanredni studenti dužni su se u roku od 30 dana nakon početka izvođenja kolegija prijaviti u LMS Moodle. Izvanredni studenti mogu odabrati jednu od dvije opcije polaganja ispita:

1)      mogu se uključiti u kontinuirano praćenje, pri čemu za njih vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente (prisustvovanje na nastavi, aktivnost na nastavi, domaće zadaće i prezentacije, kolokviji).

2)      ako se ne uključe u kontinuirano praćenje, izvanredni studenti mogu pristupiti cjelovitom završnom ispitu na bilo kojem roku, uz ispunjavanje svih zadanih preduvjeta navedenih u ovom modelu praćenja.

PREDUVJETI ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT (za studente koji se odluče za 2. opciju) – Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno predane pismene zadaće. Zadaće se odnose na 1) prijevod zadanog stručnog teksta na hrvatski jezik tematski vezanog uz program kolegija te 2) (sadržajnu, formalnu, leksičku ili gramatičku) analizu pisanog ili slušanog teksta na stranom jeziku.

U vezi izrade pismenih zadataka izvanredni studenti trebaju se obratiti nastavniku  najkasnije 30 dana prije prijave ispita iz kolegija.

 

Ispit iz kolegija sastoji se od pismenog i usmenog ispita. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 25 od 55 bodova na pismenom ispitu. Na redovnom ispitnom roku, pismeni ispit sastoji se od zadataka za provjeru različitih pismenih vještina, te vještine čitanja i prevođenja. Na pismenom ispitu studentima se preporuča korištenje rječnika. Ispitno gradivo obuhvaćeno je obveznom ispitnom literaturom, te materijalima dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.

PREDUVJET ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT – KRATKI OPIS AKTIVNOSTI:

1. Prijevod zadanog stručnog teksta na hrvatski jezik

Svakom studentu zadaje se stručni članak iz recentne literature na stranom jeziku koji je tematski usko vezan uz jednu ili više tema obuhvaćenih programom kolegija. Duljina izvornog članka iznosi između 800 i 1000 riječi. Težina teksta u skladu je s razinom ciljne jezične kompetencije propisane programom kolegija.

Studenti individualno trebaju izraditi prijevod teksta na hrvatski jezik. Zadatke treba u roku dogovorenom s nastavnikom, a najkasnije 7 dana prije ispita, predati (uploadati) u LMS Moodle na za to predviđeno mjesto.

Kriteriji ocjenjivanja prijevoda: Prijevod treba zadovoljiti terminološke i jezične točnosti. Nakon povratne informacije, radovi studentima mogu biti vraćeni na doradu.

2. Analiza pisanog ili slušanog teksta  na stranom jeziku

Svakom studentu zadaje se stručni članak iz recentne literature ili online multimedijski izvor na stranom jeziku koji je tematski usko vezan uz jednu ili više tema obuhvaćenih programom kolegija. Zadana tema drukčija je od one u prvom zadatku. Studenti u pismenom obliku trebaju individualno izraditi sažetu analizu zadanog teksta prema jednom ili više zadanih kriterija, koji obuhvaćaju: sadržajnu, formalnu, leksičku ili gramatičku analizu elemenata koji se učestalo javljaju u jeziku struke. Ovisno  o zadatku, studenti analizu izrađuju na hrvatskom ili stranom jeziku. Vrsta i složenost zadatka u skladu je s razinom ciljne jezične kompetencije propisane programom kolegija.

Kriteriji ocjenjivanja pismene analize su: jasno i precizno povezivanje praktičnih jezičnih primjera s teorijom (jezičnim pravilima, organizacijom leksika itd.) objašnjenom i obrađenom u nastavnim materijalima.

NAPOMENA: U vezi izrade obaju pismenih zadataka izvanredni studenti trebaju se obratiti nastavniku  najkasnije 30 dana prije izlaska na ispit iz kolegija. Zadatke treba u roku dogovorenom s nastavnikom, a najkasnije 7 dana prije ispita, predati (uploadati) u LMS Moodle na za to predviđeno mjesto.

PRAĆENJE RADA IZVANREDNIH STUDENATA (AKTIVNOSTI):

Elementi praćenja

Bodova

Pismeni zadatak 1 

(Prijevod zadanog stručnog teksta)

10

Pismeni zadatak 2

(Analiza stručnog teksta)

10

Pismeni ispit

55

Usmeni ispit

25

ZBROJ

100

 

Napomena: Ispit iz kolegija sastoji se od pismenog i usmenog ispita. Uvjet za pristupanje usmenom ispitu je minimalno ostvarenih 25 od 55 bodova na pismenom ispitu.

BODOVNA SKALA OCJENA:

Od

Do

Ocjena

0

49

nedovoljan (1)

50

60

dovoljan (2)

61

75

dobar (3)

76

90

vrlo dobar (4)

91

100

izvrstan (5)

Ishodi učenja

Metode praćenja ostvarenosti ishoda učenja

usvojiti i primijeniti osnovno stručno pojmovlje na njemačkom  jeziku iz različitih područja informatičke struke koja se izučavaju tijekom studija

prijevod, leksička i sadržajna analiza teksta, pismeni ispit

usvojiti i primijeniti složenije gramatičke i sintaktičke strukture njemačkog jezika na razini rečenice i diskursa koje se učestalo javljaju u jeziku struke

prijevod, gramatička analiza teksta, pismeni ispit, usmeni ispit

razumjeti slušane ili čitane tekstove na njemačkom jeziku informatičke struke

analiza slušanog teksta, usmeni ispit

primijeniti različite tehnike čitanja teksta od općenitog razumijevanja do detaljnog isčitavanja, upoznavati se s načinima organiziranja informacija u stručnom tekstu, razlikovati osnovne ideje teksta od detalja kojima je potrepljena, predviđati sadržaje na temelju prethodnog znanja, zaključivati iz konteksta

analiza teksta, pismeni ispit, usmeni ispit

jednostavno povezivati rečenice kako bi opisali određene situacije te obrazložili i objasnili svoja stajališta o nekoj stručnoj temi, te prepričati sadržaj stručnog teksta u pismenom ili usmenom obliku

sadržajna analiza teksta, pismeni ispit, usmeni ispit

komunicirati s prihvatljivom točnošću u poznatim kontekstima

usmeni ispit

samostalno ili u timu, napisati jednostavan vezani tekst ili   pripremiti usmeno izlaganje o poznatoj temi iz područja struke

analiza teksta, pismeni ispit, usmeni ispit

koristiti jednojezične i dvojezične rječnike u povezivanju leksika i sastavljanju definicija stručnih pojmova na njemačkom jeziku

prijevod, analiza teksta, pismeni ispit

 

 

 

 

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pismeni zadatak 1 (Prijevod zadanog stručnog teksta)10
Pismeni zadatak 2 (Analiza stručnog teksta)10
Pismeni ispit55
Usmeni ispit25
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1.Kolokvij + 100.0 45 +
2.Kolokvij + 30.0 70.0 45 +


Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh