FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
5. semestar

2013/2014

3ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
5. semestar
3. nastavna godina

Njemački jezik za menadžere npp:72619

Engleski naziv

German Language for Managers

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

OP

Cilj kolegija

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnom terminologijom iz pojedinih područja menadžmenta (kao što su funkcije menadžmenta, menadžerske vještine i stilovi, upravni menadžment, menadžeri i poslovna etika, međunarodni menadžment i kulturne razlike, žene menadžeri, restrukturiranje poduzeća, korupcija i pranje novca) koja će im omogućiti razumijevanje govornog i pisanog jezika tih područja te sudjelovanje u bilo kakvom razgovoru ili raspravi u vezi navedenih tema. U okviru predmetu studenti će razvijati vještine usmene i pismene komunikacije (u registrima primjerenim za pojedine situacije) koje su u današnjem poslovnom okruženju jedan od neophodnih preduvjeta uspješnosti poslovnih ljudi i njihovih poduzeća. Cilj predmeta je poticanje kritičkog razmišljanja studenata (praćenje informacija, sinteza, analiza) i njegovanje akademske razine obrade i prezentacije sadržaja, poticanje redovitog praćenja tiskanih i elektronskih poslovnih sadržaja. U sklopu predmeta razvijat će se i generičke vještine: timski rad, prezentacijske vještine, snalaženje u problemskoj situaciji, te društvene vještine građanske angažiranosti i socijalne odgovornosti.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u poslovnim situacijama
 • iznijeti jasan, podroban opis složenih činjenica povezujući tematske cjeline, razvijajući određene misli i zaokruživši izlaganje odgovarajućim zaključkom
 • izražavati se tečno i neusiljeno bez jako očitog traženja odgovarajućih riječi
 • izraziti se jasnim dobro strukturiranim tekstom te obrazlagati svoja stajališta
 • održavati visok stupanj gramatičke ispravnosti; sustavne pogreške su rijetke i teško se primijećuju.
 • pisati o složenim temama u pismu, eseju ili izvještaju,naglašavajući ono što smatraju važnim. Mogu odabrati stil koji odgovara čitatelju kojemu je to namijenjeno.
 • pratiti i sudjelovati u složenim interakcijama, grupnim raspravama, čak i o složenim i nepoznatim temama
 • precizno izraziti svoje ideje i mišljenja te se svojim doprinosom spretno uključiti u raspravu drugih govornika
 • razumjeti dugačke i kompleksne činjenične i stručne tekstove te prepoznati stilske različitosti
 • razumjeti specijalizirane članke i duže tehničke upute

Ishodi učenja programa

 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju
 • uspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuuspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • 1. Pojam i važnost menadžmenta (3 sata)
  Definicija menadžmenta. Uloge menadžmenta. Uloga teorije i prakse u menadžmentu. Međunarodni menadžment.
 • 2. Funkcije menadžmenta(3 sata)
  Planiranje. Organiziranje.
 • 3. Funkcije menadžmenta (3 sata)
  Upravljanje ljudskim potencijalima. Zapošljavanje, etičke norme, sigurnost na poslu, sindikalno udruživanje. Motivacija i vođenje. Kontroliranje.
 • 4. Menadžerske vještine. Menadžerski stilovi.(3 sata)
  Autokratski, demokratski.
 • 5. Kvalitete uspješnog menadžera. Menadžer u poslovnoj hijerarhiji kompanije. (3 sata)
  Nazivi radnih mjesta i hijerarhija.
 • 6. Upravni menadžment. (3 sata)
  Nadzorni odbor. Izvršni menadžment. Uprava. Nagrađivanje izvršnog menadžmenta.
 • 7. Veza menadžmenta s vanjskim okruženjem. (3 sata)
  Društvena odgovornost. Menadžeri i poslovna etika. Etika u različitim kulturološkim okružjima.
 • 8. Globalne multinacionalne kompanije i međunarodni menadžment. (3 sata)
  Oblici interakcije ugovor o licenci, zajednički pothvat, osnivanje vlastitih podružnica i ogranaka.
 • 9. Kulturne razlike (3 sata)
  Osobni kontakti distanca, familijarnost, obraćanje imenom ili prezimenom, pozdravljanje, fizički kontakt, geste, poslovni ručkovi, pokloni, odijevanje.
 • 10. Kulturni stereotipi i menadžment (3 sata)
  Stereotipi pomoć ili otežavanje poslovnih veza. Razlike koje proizlaze iz zemljopisnih, klimatskih, povijesnih, religijskih, političkih, socijalnih i ekonomskih različitosti.
 • 11. Menadžerski informacijski sustav (MIS). (3 sata)
  Pojam i karakteristike MIS-a. Struktura MIS-a.
 • 12. Žene menadžeri. (3 sata)
  Karakteristike žena menadžera. Stav prema ženama u poslovnim organizacijama. Diskriminacija.
 • 13. Poduzetništvo. (3 sata)
  Definicija i karakteristike poduzetnika i poduzetništva. Menadžeri vs Poduzetnici.
 • 14. Restrukturiranje poduzeća. (3 sata)
  Fuzioniranje poduzeća. Mjerenje uspješnosti. Preuzimanje uprave nad kompanijom.
 • 15. Mito i korupcija.(3 sata)
  Pranje novca

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe 1 - Definicija menadžmenta.
  Vježbe 1 - Definicija menadžmenta. Uloge menadžmenta. Međunarodni menadžment. Analiza tipičnih fraza i razlikovanje značenja srodnih pojmova.
 • Vježbe 2 - Planiranje. Organiziranje
  Vježbe 2 - Planiranje. Organiziranje. Ispisivanje i prevođenje tipičnih fraza u izvornom tekstu.
 • Vježbe 3 - Upravljanje ljudskim potencijalima
  Vježbe 3 - Upravljanje ljudskim potencijalima. Zapošljavanje. Motivacija i vođenje. Vođenje bilježaka na temelju slušanog teksta. Analiza zapisanog teksta.
 • Vježbe 4 - Menadžerske vještine. Menadžerski stilovi
  Vježbe 4 - Menadžerske vještine. Menadžerski stilovi. Semantičko i formalno raščlanjivanje pojedinih konstrukcija i frazeoloških izraza. Traženje najprikladnijih hrvatskih ekvivalenata.
 • Vježbe 5 - Kvalitete uspješnog menadžera
  Vježbe 5 - Kvalitete uspješnog menadžera. Nazivi radnih mjesta i njihovo prevođenje na hrvatski jezik.
 • Vježbe 6 – Nadzorni odbor. Izvršni menadžment. Uprava.
  Vježbe 6 – Nadzorni odbor. Izvršni menadžment. Uprava. Analiza sadržaja teksta. Sažeto iznošenje sadržaja na njemačkom jeziku uz pomoć bilježaka i bez pomoći bilježaka.
 • Vježbe 7 – Pismena provjera znanja – 1. kolokvij
 • Vježbe 8 - Međunarodni menadžment
  Vježbe 8 - Međunarodni menadžment. Ispisivanje i prikupljanje stručnog nazivlja iz područja menadžmenta. Upotreba kratica i akronima. Tipični frazeološki izrazi u stručnim tekstovima iz područja menadžmenta.
 • Vježbe 9 - Kulturne razlike
  Vježbe 9 - Kulturne razlike. Prevođenje stručnog članka s hrvatskog na njemački jezik. Sadržajna i formalna raščlamba hrvatskog teksta. Pronalaženje odgovarajućih ekvivalenata na njemačkom jeziku.
 • Vježbe 10 - Kulturni stereotipi i razlike
  Vježbe 10 - Kulturni stereotipi i razlike. Sadržajna analiza izvornog teksta. Gramatičko semantička analiza sažetka. Pisanje sažetka. Kritička analiza sažetka i skupna dorada predložene verzije.
 • Vježbe 11 – Pojam i karakteristike MIS-a.
  Vježbe 11 – Pojam i karakteristike MIS-a. Oblikovanje teksta na njemačkom jeziku. Skupno razmatranje pojedine verzije i njeno poboljšanje i dorada.
 • Vježbe 12 – Karakteristike žena menadžera
  Vježbe 12 – Karakteristike žena menadžera. Definiranje teme. Prikupljanje stručne literature i vođenje bilježaka.
 • Vježbe 13 – Definicija i karakteristike poduzetnika i poduzetništva.
  Vježbe 13 – Definicija i karakteristike poduzetnika i poduzetništva. Slušanje i analiza video zapisa sa sličnom temom koju su održali izvorni govornici.
 • Vježbe 14 – Pismena provjera znanja – 2. kolokvij
 • Vježbe 15 - Vođenje rasprave nakon predavanja
  Vježbe 15 - Vođenje rasprave nakon predavanja. Analiza predavanja s jezičnog, retoričkog i stručnog stajališta.

Alati koji se koriste na predmetu

 • Ne koristi programske alate.

Osnovna literatura

 • Šimunić, V. Deutsche Geschäftskorrespondenz und Bürokommunikation. Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 • Šimunić, V.; Stublić, S. Geschäftsbriefe auf Deutsch. Školska knjiga, Zagreb, 1995.
 • Medić, I. Kleine deutsche Grammatik. Školska knjiga, Zagreb, 2007.

Dopunska literatura

 • Jakić, B., Hurm, A. Hrvatsko-njemački rječnik. 9. izd. Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 • Uroić, M., Hurm, A. Njemačko-hrvatski rječnik. 4. izd. Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 • Rodek, S., Kosanović, J. Njemačko-hrvatski poslovni rječnik. Masmedia, Zagreb, 2004.
 • Rittgasser, S., Rittgasser, J. Njemačko-hrvatski računalni rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 1996.
 • Rittgasser, S., Rittgasser, J. Hrvatsko-njemački računalni rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 1997.

Preduvjeti

 • Njemački jezik 1
  Cilj predmeta je upoznavanje studenata s temeljnim pojmovima iz užeg područja struke na njemačkom jeziku i usvajanje osnovnog stručnog pojmovlja nužnog za kvalitetno praćenje informatičke literature na njemačkom jeziku. Studenti će po uspješnom završetku moći razumjeti i interpretirati izabrane tekstove na njemačkom jeziku, koristiti gramatičke strukture u funkciji razumijevanja stručnih tekstova, razlikovati i primijeniti različite jezične registre (formalno/neformalno izražavanje), učinkovito se koristiti rječnikom i drugim priručnicima, te timski izvoditi jednostavne projektne zadatke.
 • Njemački jezik 2
  Cilj predmeta je upoznavanje studenata s temeljnim pojmovima iz užeg područja struke na njemačkom jeziku, pri čemu je glavni cilj studentima pružiti znanje stručnog jezika potrebno za kvalitetno praćenje informatičke literature na njemačkom jeziku. Budući da je za ostvarenje tog cilja podjednako potrebno poznavanje leksika, tj. samih sadržaja na njemačkom jeziku kao i jezičnih struktura, značajno mjesto zauzima i utvrđivanje odnosno proširivanje znanja njemačke gramatike. Osim razumijevanja tekstova te sposobnosti iznošenja stručnog sadržaja, značajan naglasak je na razvijanju vještina usmene i pismene komunikacije gdje se karakteristični leksički i gramatički sadržaji smještaju unutar tipičnih komunikacijskih situacija za ovo područje.

Slični predmeti

Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh